Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wpl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony mazowiecka.policja.gov.pl/wpl/.

Data publikacji strony internetowej: 2012.04.17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.21

Strona internetowa mazowiecka.policja.gov.pl/wpl/  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • są nadawane na żywo,
 • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
 • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
 • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
 • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
 • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
 • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komendy Miejskiej Policji w Płocku :

Al. J. Kilińskiego 8

09-400 Płock 

adres poczty elektronicznej: miroslaw.ploski@ra.policja.gov.pl

numer telefonu 47 705 16 15

Osobą odpowiedzialną jest podinsp. Mirosław Płoski ,  koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KMP w Płocku.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Komendy Miejskiej Policji w Płocku, w której interesanci mogą załatwić sprawę jest od Al. J. Kilińskiego 8 w Płocku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną umieszczoną na gmachu budynku.

Parking dla pojazdów interesantów  zlokalizowany jest po prawej stronie od głównego wejścia do budynku. Na parkingu wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W holu głównym, na wprost znajduję się recepcja.

Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na terenie komendy nie ma tłumacza języka migowego.

Po wejściu do budynku, po lewej stronie znajduje się tablica z informacją na temat rozmieszczenia pomieszczeń.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W recepcji znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.

Wejście do obiektu KMP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

 • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
 • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej

Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami. Osoba poruszająca się na wózku przekracza recepcję udając się do przechodniego pomieszczenia znajdującego się po lewej stronie od wejścia głównego – kierowana jest przez pracownika recepcji.

Po prawej stronie od recepcji znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózku.

Za biurem przepustek, na wprost znajdują się szklane drzwi, a za nimi wejście do windy. Poza windą, do dalszych części obiektu prowadzą schody.

W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdy piętrze budynku. Na każdym piętrze są toalety  przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W rejonie budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W  jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby uzyskać informacje, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

 

Komisariat Policji w Płocku ul. Armii Krajowej 62

Dostępność architektoniczna budynku

Wejście do jednopiętrowego budynku komisariatu znajduje się od ulicy Armii Krajowej. Nad głównym wejściem do budynku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Teren komisariatu nie jest ogrodzony. Na teren komisariatu wchodzi się bezpośrednio z ulicy, a teren przed budynkiem wyłożony jest kostką brukową. Do wejścia głównego prowadzą schody – 6 stopni. Budynek jest wyposażony w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Schody w budynku nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Tuż za drzwiami wejściowymi - dwuskrzydłowymi o łącznej szerokości 170 cm,  znajdują się kolejne przeszklone drzwi dwuskrzydłowe o tej samej szerokości co drzwi wejściowe. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się tablica z informacją na temat rozmieszczenia pomieszczeń służbowych komisariatu.

W budynku znajduje się biuro przepustek obsługiwane przez pracownika Policji oraz poczekalnia. Stanowisko pracownika biura przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Za biurem przepustek znajdują się przeszklone drzwi o szerokości 115 cm, które prowadzą do dalszej części budynku i pomieszczeń służbowych.

Pracownik biura przepustek oraz policjanci z komisariatu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.

Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz. Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody.

W budynku nie ma windy.

Osoby z niepełnosprawnością, w tym osoby poruszające się na wózku mogą być obsłużone w pomieszczeniach służbowych znajdujących się na parterze, za poczekalnią.

W całym budynku nie ma oznaczeń numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się za biurem przepustek, na parterze po lewej stronie. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Parking dla interesantów znajduje się po lewej stronie naprzeciw wejścia głównego do budynku. Na parkingu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

Komisariat Policji w Gąbinie ul. Tylna 6

Dostępność architektoniczna budynku

Wejście do Komisariatu Policji znajduje się od ul. Tylnej. Na budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.  Nad wejściem głównym znajduje się napis „POLICJA”.

Na teren komisariatu wchodzi się bezpośrednio z ulicy, wejście oddalone jest od ulicy Tylnej w odległości około 80 metrów.

Teren Komisariatu jest ogrodzony, ale bez bramy wjazdowej. Teren jest wyłożony kostką brukową. Rozwiązania architektoniczne pozwalają na dojazd samochodem oraz  innym pojazdem do samych drzwi wejściowych.

Drzwi wejściowe,  znajdują się na tym samym poziomie co parking, nie ma barier ani krawędzi uniemożliwiających wjazd osobom poruszającym się na wózku. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim .

Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek wywoławczy, który służy do wywołania policjanta celem obsługi interesanta.

Budynek posiada trzy kondygnacje. W budynku nie ma oznaczeń numeracji pięter.

Na każdą kondygnację prowadzą schody. W budynku nie ma windy .

W budynku po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się poczekalnia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po komisariacie. Każdorazowo po interesanta schodzi policjant i odprowadza go po zakończonych czynnościach.

Pracujący policjanci oraz pracownicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie służbowe, w którym można wykonać czynności z osobami poruszającymi się na wózku.

Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu znajdującym przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.  Przed budynkiem jest parking dla interesantów.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Posterunek Policji w Drobinie ul. Piłsudskiego 12.

Dostępność architektoniczna budynku

Posterunek Policji w Drobinie znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobin, który usytuowany przy ul. Piłsudskiego 12, frontem do ulicy.

Na budynku urzędu patrząc od ulicy Piłsudskiego, po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Wejście do pomieszczeń posterunku znajduje się od strony zachodniej budynku, w jego szczycie.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody z barierką. Schody nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Wejście do posterunku nie jest wyposażone w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Teren posterunku nie jest ogrodzony. Z parkingu do schodów wejścia do posterunku prowadzi chodnik z obniżonymi krawężnikami.

W holu budynku znajduje się poczekalnia.

Obsada posterunku nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni  i poruszają się po terenie posterunku w obecności funkcjonariusza Policji.

Pomieszczenia służbowe posterunku i poczekalnia znajdują się na jednym poziomie. W posterunku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów, znajduje się na wprost drzwi wejściowych. Nie jest ona  przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Na parkingu znajdującym przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godz. 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Miejskiej Policji w Płocku. 

Posterunku Policji w Staroźrebach ul. Strażacka 21

Dostępność architektoniczna budynku

Wejście do budynku posterunku znajduje się od ulicy Strażackiej w Staroźrebach. Na budynku nad głównym wejściem znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji. Do budynku prowadzi chodnik, który kończy się schodami do wejścia głównego. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Schody nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim

Teren posterunku jest ogrodzony.

Przed budynkiem posterunku na ul. Strażackiej znajdują się dwa miejsca parkingowe, nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Z parkingu do wejścia budynku prowadzi chodnik z obniżonymi krawężnikami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Po wejściu do obiektu znajduje się korytarz, z którego interesanci proszeni są do służbowego pomieszczenia, w którym wykonywane są z nimi czynności.

Interesanci po obiekcie poruszają się  w obecności funkcjonariusza Policji. Pomieszczenia służbowe  usytuowane są po lewej i po prawej stronie korytarza. Pomieszczenia posterunku znajdują się na jednym poziomie.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku. W budynku znajduje się toaleta dla pracowników i funkcjonariuszy policji, z toalety mogą korzystać interesanci.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej.

Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godz. 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Miejskiej Policji w Płocku. 

Posterunek Policji w Starej Białej ul. Zglenickiego 42

Dostępność architektoniczna budynku

Wejście do budynku posterunku znajduje się od ulicy Zglenickiego. Nad wejściem głównym do budynku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Budynek jest parterowy. Do drzwi wejściowych posterunku prowadzą schody. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Schody prowadzące do budynku nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Teren posterunku jest częściowo ogrodzony.

W budynku – na holu - znajduje się poczekalnia, która obsługiwana jest przez policjantów pełniących służbę. Policjanci nie są przeszkoleni w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie posterunku w obecności funkcjonariusza Policji. Pomieszczenia służbowe znajdują się po dwóch stronach korytarza.

W budynku, po lewej stronie znajduje się toaleta dla pracowników i funkcjonariuszy policji, z toalety mogą korzystać interesanci. Toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Parking dla interesantów usytuowany przed wejściem do budynku od strony ul. Zglenickiego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godz. 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Posterunek Policji w Radzanowie ul. Płocka 32

Dostępność architektoniczna budynku

Posterunek mieści się w budynku Urzędu Gminy Radzanowo przy ul. Płockiej 32. Wejście do posterunku patrząc od ulicy Płockiej, znajduje się po prawej stronie budynku gminy, w jego szczycie.

Przed drzwiami wejściowymi do posterunku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody, liczba stopni 13. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Budynek nie posiada pochylni dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Teren budynku Urzędu Gminy Radzanowo, w którym znajduje się posterunek jest ogrodzony. Wjazd na parking bramą wjazdową od ulicy Płockiej.

W posterunku po prawej stronie od wejścia znajduje się poczekalnia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni, która oddzielona jest od pomieszczeń służbowych drzwiami – kratą i poruszają się po terenie posterunku w obecności funkcjonariusza Policji.

Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz. Pomieszczenia posterunku znajdują się na jednym poziomie.

Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla pracowników i funkcjonariuszy policji znajduje się na wprost od wejścia do posterunku, z toalety mogą korzystać interesanci. Toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem jest parking. Nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godz. 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Miejskiej Policji w Płocku.


Posterunek Policji w Bielsku ul. Spółdzielcza 11

Dostępność architektoniczna budynku

Wejście do budynku Posterunku Policji w Bielsku znajduje się od strony ulicy Spółdzielczej Na budynku po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Schody nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Teren posterunku jest częściowo ogrodzony. Na teren posterunku wchodzi się furtką, a do budynku prowadzi chodnik wykonany z płyt betonowych, który kończy się schodami do wejścia głównego.

W budynku tuż po wejściu znajduje się poczekalnia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie posterunku w obecności funkcjonariusza Policji.

Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz.

Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody.

W budynku nie ma windy.

W całym budynku nie ma oznaczeń numeracji pięter.

Toaleta dla policjantów i interesantów znajduje się na parterze po lewej stronie. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Osobom na czas potrzebny do ich obsługi mogą zostać udostępnione miejsca na parkingu dla pojazdów służbowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Posterunek Policji w Nowym Duninowie ul. Gostynińska 8

Dostępność architektoniczna budynku

Wejście do budynku posterunku znajduje się od strony ulicy Gostynińskiej. Do wejścia prowadzi chodnik. Na budynku po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Z parkingu do wejścia budynku prowadzi chodnik o podwyższonych krawężnikach.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Teren posterunku jest ogrodzony. W budynku znajduje się poczekalnia, po lewej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie służbowe obsługiwane przez funkcjonariusza Policji. Funkcjonariusze posterunku nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z  poczekalni i poruszają się po terenie posterunku w obecności funkcjonariusza Policji.

Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy, budynek jest parterowy.

W budynku, po prawej stronie od wejścia znajduje się toaleta dla pracowników i funkcjonariuszy policji, z toalety mogą korzystać interesanci. Toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Parking dla interesantów znajduje się po prawej stronie budynku, wjazd od ulicy Parkowej. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godz. 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Miejskiej Policji w Płocku. 

Posterunek Policji w Brudzeniu Dużym ul. Toruńska 2

Dostępność architektoniczna budynku

Wejście do budynku posterunku  znajduje się od strony ulicy Jana Pawła II. Na budynku po prawej stronie głównego wejścia znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Budynek jest parterowy. Po lewej stronie przed drzwiami wejściowymi znajduje się poręcz.

Teren posterunku nie jest ogrodzony. Przed wejściem położone są płyty chodnikowe w odległości ok.3 metrów o szerokości 2 metrów .

W budynku znajduje się poczekalnia.

Po wejściu do budynku na drzwiach wejściowych znajdują się informacje na temat rozmieszczenia pomieszczeń.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni przez policjantów pełniących służbę i poruszają się po terenie posterunku w obecności funkcjonariusza Policji.

Toaleta dla policjantów i interesantów znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Posterunek Policji w Łąck ul. Warszawska 17

Dostępność architektoniczna budynku

Wejście do posterunku znajduje się od ulicy Warszawskiej. Teren posterunku jest ogrodzony. Na teren posterunku wchodzi się bramą wjazdową, która w godzinach funkcjonowania posterunku jest otwarta. Wejście do posterunku znajduje się około 6 metrów od bramy wjazdowej.

Na budynku po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody z dwoma stopniami. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Teren parkingu jest wyłożony betonowym podłożem. Odcinek drogi do wejścia do budynku jest wyłożony kostką betonową, którego obrzeże graniczące z parkingiem jest zakończone burtnikiem. Na całej jego długości nie ma miejsc umożliwiających wjazd dla osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych.

W budynku tuż po wejściu znajduje się poczekalnia. W poczekalni przy wejściu znajduje się domofon. Interesantów przyjmuje policjant, który aktualnie pełni służbę w posterunku.

Pomieszczenia służbowe posterunku znajdują się na jednym poziomie. Między pomieszczeniami nie ma progów, ani przeszkód uniemożliwiających swobodne przemieszczanie się osób poruszających się na wózku..

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku, na wprost od wejścia znajduje się toaleta dla pracowników i funkcjonariuszy policji, z toalety mogą korzystać interesanci.  Toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godz. 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Posterunek Policji w Bodzanowie ul. Głowackiego 13

Dostępność architektoniczna budynku

Wejście do budynku Posterunku Policji w Bodzanowie znajduje się od strony ulicy Głowackiego.  Na budynku po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Budynek jest wyposażony w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Przed wejściem do budynku posterunku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.

Budynek jest parterowy.

Teren posterunku jest ogrodzony. Na teren posterunku wchodzi się furtką, a do budynku wchodzi się bezpośrednio z chodnika ul. Głowackiego.

Przy posterunku nie ma parkingu dla interesantów. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się poczekalnia.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie posterunku w obecności funkcjonariusza Policji.

Do dalszych części obiektu prowadzi korytarz. Pomieszczenia służbowe znajdują się na jednym poziomie, nie ma progów uniemożliwiających przejazd osobom poruszającym się na wózku.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku. Interesantom na czas pobytu w posterunku,mogą zostać udostępnione miejsca przeznaczone dla pojazdów służbowych, które znajdują się  za posterunkiem – wjazd bramą od ul. Głowackiego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Posterunek Policji w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37A

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku posterunku znajduje się od strony ulicy Kościelnej.

Na budynku nad głównym wejściem znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji. Teren posterunku jest ogrodzony.

Do drzwi wejściowych prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony
w pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Na teren posterunku wchodzi się bezpośrednio z ulicy, a do budynku prowadzi chodnik, który kończy się schodami do wejścia głównego. Schody te nie posiadają platformy  przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Od ulicy Kościelnej do wejścia budynku prowadzi chodnik z obniżonymi krawężnikami.

W budynku znajduje się pomieszczenie „dyżurka”, w którym policjanci pełniący danego dnia służbę patrolową lub obchodową sporządzają dokumentacje służbową. Pomieszczenie to  znajduje się po lewej stronie od wejścia.  Interesanci po wejściu do budynku posterunku  przyjmowani są w pomieszczeniu dyżurki.

Policjanci z PP w Wyszogrodzie nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Po wejściu do budynku, po prawej  stronie znajduje się tablica z informacją na temat rozmieszczenia pomieszczeń.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są od drzwi wejściowych    i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji.  Poruszanie się pomiędzy poziomami budynku odbywa się przez schody.

Osoby poruszające się na wózku mogą być obsłużone przed budynkiem posterunku.

W budynku nie ma windy.

W całym budynku nie ma oznaczeń numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów i policjantów znajduje się na parterze, na wprost od wejścia do budynku. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Znajduje się ona pod schodami prowadzącymi na piętro budynku.

Przed budynkiem posterunku brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Posterunek nie posiada parkingu dla pojazdów służbowych ani dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Punkt przyjęć interesantów w Słupnie przy ul. Miszewskiej 8 – budynek Urzędu Gminy w Słupnie

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku, gdzie znajduje się punkt przyjęć interesentów znajduje się od ul. Miszewskiej. Na drzwiach budynku znajduje się napis „POLICJA”. Na budynku umieszczona jest tabliczka z nazwą ulicy i numerem budynku. Budynek jest parterowy.

Dzielnicowi przyjmują interesantów w niżej wymienionych dniach i godzinach:

 • w poniedziałki i piątki  w godzinach 13.00 - 14.00
 • w środy w godzinach 13.00 - 15.00

Do budynku wchodzi się bezpośrednio z chodnika, teren nie jest ogrodzony. Do wejścia głównego nie prowadzą schody, nie ma barier uniemożliwiających wjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Teren przed budynkiem, gdzie znajduje się punkt przyjęć wyłożony jest płytami betonowymi.Możliwy jest dojazd samochodem oraz innym pojazdem do samych drzwi wejściowych.

Policjanci przyjmujący interesantów w punkcie przyjęć nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Na parterze budynku, na wprost od wejścia znajduje się pomieszczenie służbowe, w którym można wykonać czynności z osobami poruszającymi się na wózku.

W budynku nie ma łazienki dla interesantów.

Na parkingu znajdującym się po lewej stronie od wyjazdu z ul. Miszewskiej, są wyznaczone miejsca parkingowe dla interesantów oraz osób z niepełnosprawnością.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Powrót na górę strony