KLAUZULA INFORMACYJNA DODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DODO

Data publikacji 27.04.2022

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku:
    - adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 06-100 Pułtusk;

  2. Monitorowaniem nad zgodnością przetwarzania z obowiązującymi przepisami prawa danych osobowych w Komendzie zajmuje się inspektor ochrony danych osobowych KPP w Pułtusku:

Andrzej Truszkowski

- adres – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 06-100 Pułtusk

- e-mail - iod.kpppultusk@ra.policja.gov.pl

  1. Głównymi celami w jakich przetwarza się dane osobowe w KPP w Pułtusku jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

  2. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dyrektywie 2016/680 wdrożonej ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, osoby których dane są przetwarzane posiadają następujące prawa:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego

organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w

przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych

osobowych,

  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Powrót na górę strony