KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Data publikacji 27.04.2022

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku:
  - adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 06-100 Pułtusk;

 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku sprawuje inspektor ochrony danych:

Andrzej Truszkowski

- adres – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 06-100 Pułtusk

- e-mail - iod.kpppultusk@ra.policja.gov.pl

 1. W Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Szczegółowych informacji o zbiorach danych osobowych, w tym:
  - celach przetwarzania,

- podstawach prawnych przetwarzania

- osobach, których dane są przetwarzane,

- odbiorcach danych,

- okresach przechowywania,

uzyskacie Państwo w komórkach zgodnie z ich właściwością organizacyjną KPP w Pułtusku.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów. 

 2. Odbiorcami danych osobowych w rozumieniu RODO nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 3. Zgodnie z RODO osobom, których dane są przetwarzane przysługuje :

- prawo dostępu do własnych danych osobowych,

- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

- w uzasadnionych sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Zgodnie z RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane były przetwarzane zgodnie z prawem oraz właściwie chronione i zabezpieczane.

Powrót na górę strony