Służba w Policji

Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu o rozpoczęciu procedury doboru kandydatów do służby w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych

Data publikacji 18.04.2023

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu 

ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu
w komórce właściwej w sprawach w sprawach prowadzenia działań bojowych 

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku: 

 • 5 maja
 • 3 lipca
 • 23 sierpnia  
 • 27 października
 • 28 grudnia          

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w SPKP w Radomiu.

Wymagania stawiane kandydatom do służby określone zostały w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. z 2023 z poz. 171 z późn. zm./

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o Policji, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych powinny złożyć:

- OSOBIŚCIE

- w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter) lub w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji

- we wtorek w godz. 9 00 - 15 00 oraz w środę i czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 047 701 31 19, 047 701 31 20, 047 701 20 15, 047 701 20 63, 047 701 20 04)

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu o przyjęcie do służby w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Radomiu w komórce właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (część A i B)  DRUK KWESTIONARIUSZA
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kopie w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową

 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    

      Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 • złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 • testu wiedzy,
 • testu sprawności fizycznej (film - czy łatwo jest przejść test sprawności fizycznej do kontrterorrystów?),
 • badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,
 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 • postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy o Policji, przeprowadzenie etapów: test sprawności fizycznej, badanie psychologiczne w tym test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna oraz ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji – następuje z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby kontrterrorystycznej.

Zakres, sposób przeprowadzania oraz oceny wyników testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby kontrterrorystycznej ubiegających się o przyjęcie do służby do komórki właściwej w sprawach bojowych ujęto w załączniku nr 3 do rozporządzenia. rozporzadzenie doborowe 2023

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru: dowód osobisty.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa miejscu i w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze stron internetowych www.policja.pl., mazowiecka.policja.gov.pl

 

System punktowy oceny etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby kontrterrorystycznej do komórki właściwej w sprawach prowadzenia działań bojowych zawiera załącznik nr 12 ust. 5.

 

W ramach postępowania kwalifikacyjnego ocenie podlegać będą preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz umiejętności, zgodnie z załącznikiem nr 12 ust. 7 i 8 do rozporządzenia.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1.

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami

10

2.

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3.

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4.

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1.

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.  o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459)

6

2.

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3.

Prawo jazdy kategorii „A”

5

4.

Prawo jazdy kategorii „C”

5

5.

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

6.

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 2490)

5

7.

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8.

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531)

5

9.

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10.

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 rozporządzenia

4

11.

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 rozporządzenia

2

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu (www.mazowiecka.policja.gov.pl)

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi:

- art. 25 ust. 2 w związku z ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji /Dz. U. z 2023 z poz. 171 z późn. zm./

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji /Dz. U. z 2023 r. poz. 606/.

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Powrót na górę strony