Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Przysusze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wpy/.

Data publikacji strony internetowej:  2008.06.19

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2012.04.17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji: Komenda Powiatowa Policji w Przysusze
ul. Plac 3-go Maja 8, 26 - 400 Przysucha

adres poczty elektronicznej: izabela.gorazdowska@ra.policja.gov.pl

telefon: 47 702 52 01

Osobą odpowiedzialną jest mł. asp. Izabela Górazdowska  koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Przysusze.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Plac 3-go Maja 8 w Przysusze. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektu KPP w Przysusze jest ogólnodostępne i usytuowane od strony ul. Plac 3-go Maja.

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane przed budynkiem KPP przy ul. Plac 3-go Maja.

Pojazdy interesantów o ograniczonej sprawności ruchomej mają prawo do parkowania na parkingach ogólnodostępnych usytuowanych przy ul. Plac 3-go Maja.

Do wejścia głównego prowadzą schody (5 stopni) oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy.

Komenda Powiatowa Policji w Przysusze posiada całodobową ochronę fizyczną w osobie oficera dyżurnego. Przed wejściem do strefy ochronnej zainstalowana jest ścianka aluminiowa z drzwiami otwieranymi zamkiem szyfrowym, do którego dostęp posiadają jedynie funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy.

W holu głównym po lewej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie dyżurnego. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. W budynku KPP istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby uzyskać informacje, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych całodobowo w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze działa telefon o nr 797 017 463, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami automatycznie zamykanymi, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

W budynku nie ma windy.

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej: WP, WRD, WK, Kadry, Sekretariat.
  • numeru wydanej karty z nadrukiem „GOŚĆ”.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy dyżurny zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do wyjścia z KPP.

Interesanci wchodzący do obiektów KPP mogą być sprawdzeni przy użyciu ręcznego wykrywacza metalu, pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

Posterunek Policji  w Odrzywole

 

Posterunek Policji w Odrzywole znajduje się przy ul. Warszawskiej 53.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole. Posiada osobne wejście od ul. Warszawskiej. Posterunek znajduje się na parterze i I piętrze.

Do wejścia głównego prowadzą schody (8 stopni). Na piętro pomieszczeń zajmowanych przez Posterunek prowadzi 18 schodów. W budynku jednostki nie ma windy.

Nazwa „Posterunek Policji w Odrzywole” usytuowana jest przy wejściu głównym, po prawej stronie.

Parking znajduje się bezpośrednio przy budynku Urzędu Gminy oraz Posterunku Policji, wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, naprzeciw wejścia do

Posterunku Policji oraz na parkingu usytuowanym na placu wewnętrznym Urzędu Gminy.

Drzwi główne mają szerokość skrzydła 80 cm.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, odbierani są przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku znajduje się jedna ogólna toaleta, brak w niej udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki i środy od godziny 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta.

Ponadto w sytuacji nieobecności kierownika lub osoby przez niego wyznaczonej interesanci przyjmowani są w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Przysusze oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku Posterunku.

 

Powrót na górę strony