Dostępność KPP w Węgrowie

Zakres działalności KPP w Węgrowie

Data publikacji 11.10.2023

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Do zadań Policji należy m.in.:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia,

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

5) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

7) współdziałanie z policjami innych państw.

Komendant Powiatowy Policji  jest organem administracji rządowej na obszarze województwa właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległy Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu.

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Powiatowy Policji wWęgrowie jest przełożonym policjantów na terenie  powiatu węgrowskiego. Zadania swoje wykonuje wraz z I Zastępcą. Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie  przy pomocy podległych mu jednostek i komórek organizacyjnych. Na  terenie powiatu znajduję się Komisariat Policji w Łochowie oraz Posterunek Policji w Korytnicy.

 

Powrót na górę strony