Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wwe.

Data publikacji strony internetowej: 2008.06.19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

 

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie:

ul. Piłsudskiego 6

adres poczty elektronicznej: prasowy.kppwegrow@ra.plicja.gov.pl

telefon 47 707 32 46

Osobą odpowiedzialną jest mł. asp. Monika Księżopolska, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Węgrowie.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów. Siedziba oznaczona jest informacją na gmachu budynku nad wejściem.

Wejście na teren Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie możliwy jest przez jeden punkt kontroli (brama nr 1). Punkt wyposażony jest w bramę wjazdową dla samochodów służbowych oraz posiadających przepustkę.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie nie wydzielono miejsc parkowania dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Parking dla pojazdów interesantów zlokalizowany jest wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie znajduje się wydzielone miejsce parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym i poziomym D18+T29+P20

Do wejścia głównego prowadzą schody ( 8 stopni) od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wejście do budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie nie posiada pochylni, platformy czy widny umożliwiającej wejście osobom z niepełnosprawnością.  Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się tablica z informacją na temat rozmieszczenia pomieszczeń.

W holu głównym po prawej stronie znajduje się Recepcja oraz stanowisko dyżurnego jednostki.

Personel Recepcji oraz dyżurny jednostki nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszyscy interesanci wchodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego 6cy do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • Danych personalnych (uzyskanych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem) ;
  • Celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej KPP;

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji lub w razie jego nieobecności dyżurny jednostki zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KPP.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający do KPP wchodzą do obiektu włącznie głównym wejściem zlokalizowanym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.

Osoby niepełnosprawne przyjmowane są na parterze budynku w pomieszczeniu do tego przystosowanym.

W całym budynku nie ma oznaczenia numeracji pięter

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W jednostce Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego miejsca i urządzenia

Usługa tłumacza dostępna jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie działa telefon 797 017 448, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Informujemy, że na teren Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Dostępność architektoniczna KP Łochów

 

Budynek Komisariatu Policji w Łochowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. 1 Maja 20, 07-130 Łochów. Siedziba oznaczona jest informacją na elewacji budynku.

Wejście na teren Komisariatu Policji w Łochowie możliwy jest przez jeden punkt kontroli (korytarz znajdujący się przed stanowiskiem kierowania KP Łochów).

Wjazd na plac, parking KP Łochów odbywa się przez bramę wjazdową nr 1 dla pojazdów służbowych oraz pojazdów prywatnych posiadających przepustkę.

Na terenie Komisariatu Policji w Łochowie nie wydzielono miejsc parkowania dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Parking dla pojazdów interesantów zlokalizowany jest wzdłuż ul. 1 Maja 20 (3 miejsca parkingowe)

Przed budynkiem Komisariatu Policji w Łochowie nie wydzielono miejsca parkowania dostosowanego do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Do wejścia głównego prowadzą schody ( 6 stopni) od strony ul. 1 Maja 20

Wejście do budynku Komisariatu Policji w Łochowie posiada pochylnię umożliwiającą wejście osobom z niepełnosprawnością.  Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W korytarzu po prawej stronie znajduje się stanowisko dyżurnego jednostki.

Dyżurny jednostki nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do obiektu KP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszyscy interesanci wchodzący od ul. 1 Maja 20 do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

•             Danych personalnych (uzyskanych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem) ;

•             Celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej KP;

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy dyżurny jednostki zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej lub funkcjonariusza Policji, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do wyjścia z budynku KP.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający do KP wchodzą do obiektu włącznie głównym wejściem zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 20

Osoby niepełnosprawne przyjmowane są na parterze budynku w pomieszczeniu służbowym nr 9

W całym budynku nie ma oznaczenia numeracji pięter

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w Komisariacie Policji w Łochowie w Węgrowie działa telefon 887 884 548 (obsługiwany przez dyżurnego KP Łochów), pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Informujemy, że na teren Komisariatu Policji w Łochowie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Posterunek Policji w Korytnicy

 

Budynek Posterunku Policji w Korytnicy, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Adama Małkowskiego 20 07-120 Korytnica z tyłu przy Urzędzie Gminy. Siedziba oznaczona jest informacją na gmachu budynku nad wejściem.

Wejście na teren Posterunku Policji w Korytnicy nie jest zabezpieczone punktem kontroli w postaci bramy. Nie wymagana jest przepustka.

Na terenie Posterunku Policji nie wydzielono miejsc parkowania dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne

Do wejścia głównego prowadzą schody ( 6 stopni) z tyłu budynku Urzędu Gminy.

Wejście do budynku Posterunku Policji nie posiada pochylni, platformy czy widny umożliwiającej wejście osobom z niepełnosprawnością.  Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający do PP wchodzą do obiektu włącznie głównym wejściem.

Interesanci przyjmowani są w godzinach 8:00-16:00

Wejście do obiektu PP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Policjanci obsługujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego

Osoby niepełnosprawne przyjmowane są na parterze budynku w pokoju nr. 1 lub pokoju nr. 2

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W jednostce Policji nie istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego miejsca i urządzenia

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie działa telefon 797 017 448, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Informujemy, że na teren Posterunku Policji w Korytnicy można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

 Punkt Przyjęć Interesantów w Miedznie

 

W budynku Gminnej biblioteki Publicznej w Miedznie pod adresem 07-106 Miedzna ul. Plac Wolności 3 znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, w którym w każdy wtorek w godzinach 8-10 przyjmuje dzielnicowy gminy Miedzna asp.sztab. Mirosław Zawadzki.  Siedziba Biblioteki oraz Punkt Przyjęć Interesantów oznaczone tablicami informacyjnymi umieszczonymi po prawej stronie od wejściem do budynku.

Wejście na teren Biblioteki oraz do mieszczącego się w nim Punktu Przyjęć Interesantów jest możliwy bez żadnych ograniczeń.

Przed budynkiem Biblioteki w Miedznie nie wydzielono miejsc parkowania dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Parking dla pojazdów interesantów zlokalizowany jest obok Bibblioteki przy ul. Plac Wolności. Przed budynkiem, jak i na parkingu nie ma wydzielonych miejsc dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowanych znakami D18+T29+P20.

Wejście do Bibblioteki w Miedznie usytuowane jest na podwyższeniu (4 stopnie), dostępna jest pochylnia – podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i korzystających z balkoników. 

Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do Biblioteki, na parterze po prawej stronie znajduje się pomieszczenie, w którym znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów dzielnicowego oznakowany przy wejściu tabliczką informacyjną z telefonami kontaktowymi dzielnicowego oraz dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Dzielnicowy nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do Biblioteki jest ogólnodostępne i nie podlega ewidencji. Osoby stawiające się do Punktu Przyjęć Interesantów są odnotowywane przez dzielnicowego w notatniku służbowym wraz z powodem ich zgłoszenia i ewentualnie kierowane do Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. 

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, a możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online istnieje w jednostce Policji w Węgrowie.

 

 Punkt Przyjęć Interesantów w Sadownem

 

W budynku Urzędu Gminy w Sadownem pod adresem 07-140 Sadowne ul. Kościuszki 3 znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, w którym w każdy wtorek w godzinach 9-13 przyjmuje dzielnicowy gminy Sadowne asp.sztab. Waldemar Siwiecki.  Siedziba Urzędu oraz Punkt Przyjęć Interesantów oznaczone tablicami informacyjnymi umieszczonymi nad wejściem do budynku.

Wejście na teren Urzędu Gminy w Sadownem oraz do mieszczącego się w nim Punktu Przyjęć Interesantów jest możliwy bez żadnych ograniczeń.

Przed Urzędem Gminy w Sadownem nie wydzielono miejsc parkowania dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Parking dla pojazdów interesantów zlokalizowany jest obok Urzędu przy ul. Kościuszki, wjazd od   ul. Plac Kościelny. Przed budynkiem, jak i na parkingu nie ma wydzielonych miejsc dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowanych znakami D18+T29+P20.

Wejście do Urzędu Gminy w Sadownem usytuowane jest na podwyższeniu ( 1 stopień ),   dostępna jest pochylnia – podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i korzystających z balkoników. 

Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do Urzędu, na parterze po lewej stronie znajduje się pomieszczenie, w którym znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów dzielnicowego  oznakowany przy wejściu tabliczką informacyjną z telefonami kontaktowymi dzielnicowego oraz dyżurnego  Komisariatu Policji w Łochowie. 

Dzielnicowy  nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do Urzędu Gminy w Sadownem jest ogólnodostępne i nie podlega ewidencji.    Osoby stawiające się do Punktu Przyjęć Interesantów są odnotowywane przez dzielnicowego w notatniku służbowym  wraz z powodem ich zgłoszenia i ewentualnie kierowane do Komisariatu Policji w Łochowie. 

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, a możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online istnieje  w jednostce Policji w Łochowie.

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Wierzbnie

 

W budynku Urzędu Gminy w Wierzbnie pod adresem 07-111 Wierzbno 90 znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, w którym w każdy poniedziałek w godzinach 8-10 przyjmuje dzielnicowy gminy  Wierzbno st.asp.Grzegorz Kałuski.  Siedziba Urzędu oraz Punkt Przyjęć Interesantów oznaczone tablicami informacyjnymi umieszczonymi nad wejściem do budynku.

Wejście na teren Urzędu Gminy w Wierzbnie oraz do mieszczącego się w nim Punktu Przyjęć Interesantów jest możliwy bez żadnych ograniczeń.

Przed Urzędem Gminy w Wierzbnie nie wydzielono miejsc parkowania dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Parking dla pojazdów interesantów zlokalizowany jest naprzeciwko budynku Urzędu Gminy. Przed budynkiem, jak i na parkingu nie ma wydzielonych miejsc dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowanych znakami D18+T29+P20.

Wejście do Urzędu Gminy w Wierzbnie usytuowane jest na podwyższeniu ( 4 stopie ),   dostępna jest pochylnia – podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i korzystających z balkoników. 

Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do Urzędu, na parterze na przrcieko drzwi wejściowych  znajduje się pomieszczenie -sala konferencyjna, w którym znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów dzielnicowego  oznakowany przy wejściu tabliczką informacyjną z telefonami kontaktowymi dzielnicowego oraz dyżurnego  Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. 

Dzielnicowy nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do Urzędu Gminy w Wierzbnie jest ogólnodostępne i nie podlega ewidencji.    Osoby stawiające się do Punktu Przyjęć Interesantów są odnotowywane przez dzielnicowego w notatniku służbowym wraz z powodem ich zgłoszenia i ewentualnie kierowane do Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. 

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, a możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online istnieje w jednostce Policji w Węgrowie.

 

 

Punkt Przyjec interesabtów w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Stoczku

 

Pomieszczenie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Węgrowskiej 22( BUDYNEK GOPS w STOCZKU) , 07-104 Stoczek. Siedziba oznaczona jest informacją na gmachu budynku nad wejściem.

Na terenie GOPS w Stoczku nie wydzielono miejsc parkowania dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Parking dla pojazdów interesantów zlokalizowany jest wzdłuż ul. Węgrowskiej

Przed budynkiem GOPS w Stoczku nie znajdują się wydzielone miejsca parkowania dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym i poziomym D18+T29+P20.

Do wejścia do punktu interesantów prowadzi chodnik bez wzniesień ani schodków.

Wejście do punktu interesantów znajduje się na parterze budynku GOPS w Stoczku.   Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W całym budynku nie ma oznaczenia numeracji pięter

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W punkcie przyjęć interesantów istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego miejsca i urządzenia

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w punkcie przyjęć interesantów można dzwonić do dzielnicowego pod numerem telefonu 519-035-447 , pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Grębkowie

 

W budynku Urzędu Gminy w Grębkowie pod adresem 07-110 Grębków ul. Wspólna 5 znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, w którym w każdy poniedziałek w godzinach 8-10 przyjmuje dzielnicowy gminy Grębków asp. sztab. Mariusz Świętochowski.  Siedziba Urzędu oraz Punkt Przyjęć Interesantów oznaczone tablicami informacyjnymi umieszczonymi nad wejściem do budynku.

Wejście na teren Urzędu Gminy w Grębkowie oraz do mieszczącego się w nim Punktu Przyjęć Interesantów jest możliwy bez żadnych ograniczeń.

Przed Urzędem Gminy w Grębkowie nie wydzielono miejsc parkowania dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne.

Parking dla pojazdów interesantów zlokalizowany na palcu Urzędu przy ul. Wspólnej. Przed budynkiem, jak i na parkingu nie ma wydzielonych miejsc dostosowanych do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowanych znakami D18+T29+P20.

Wejście do Urzędu Gminy w Grębkowie usytuowane jest na parterze.    

Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do Urzędu, na piętrze w sali konferencyjnej znajduje się Punkt Przyjęć Interesantów dzielnicowego oznakowany przy wejściu tabliczką informacyjną z telefonami kontaktowymi dzielnicowego.  Do punktu przyjęć prowadza schody, brak jest windy oraz pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzielnicowy nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do Urzędu Gminy w Grębkowie jest ogólnodostępne i nie podlega ewidencji.    Osoby stawiające się do Punktu Przyjęć Interesantów są odnotowywane przez dzielnicowego w notatniku służbowym wraz z powodem ich zgłoszenia i ewentualnie kierowane do Komendy powiatowej Policji w Węgrowie.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, a możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online istnieje w jednostce Policji w Węgrowie.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony