DODO

Data publikacji 28.04.2022

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 w związku z wejściem w życie:ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i  

  zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

  dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie:

   adres: ul. Piłsudskiego 6 07-100 Węgrów,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie  zapewnia inspektor ochrony

   danych osobowych KPP w Węgrowie:

   Iza Kodym

   adres: ul. Piłsudskiego 6 07-100 Węgrów,

   e-mail: iza.kodym@.ra.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie.

 W KPP w Węgrowie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, 

 w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków

 przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych 

  skargi  w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania

  danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony