Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Data publikacji 28.05.2018

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie Kontakt: Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie ul. Józefa Piłsudskiego 6, 07-100 Węgrów

KKomendant  Powiatowy Policji w Węgrowie  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kppwegrow@ra.policja.gov.pl

Kontakt do Zespołu ds. Ochrony Informacji Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, ul. Józefa Piłsudskiego 6 , 07- 100 Węgrów, tel.. do sekretariatu tel. (25) 792 12 60 fax. (25) 792 12 34, do Zespołu OIN tele. (25) 792 12 26  

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Powrót na górę strony