Wydawanie zaświadczeń, odpisów, kserokopii

Zaświadczenia, odpisy, kserokopie akt

Data publikacji 03.01.2017

Zaświadczenia, odpisy, kserokopie akt

Informujemy, że na żądanie osób, Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie wydaje kserokopie dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Dokumentacja wydawana jest na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę oraz wniesienia opłaty określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz.U. 2015 poz. 1566)

- Za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą stronę kopii. W przypadku wydania kopii na informatycznym nośniku danych opłatę tę powiększa się o 6 zł za każdy wydany nośnik.

- Za wydanie kopii dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdy wydany nośnik.

- Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę uwierzytelnionego odpisu.

Opłatę za wydanie dokumentacji należy uiścić przelewem na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 – Listopada 37/59, 26-600 Radom,

konto nr 60 1010 1010 0022 1922 3100 0000

tytuł wpłaty: "Wpłata za ksero dokumentacji (lub za wydanie odpisu) – KPP w Węgrowie".

W przypadku ubiegania się o zaświadczenie o kradzieży, przywłaszczeniu, zagubieniu dokumentów bądź rzeczy oraz zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego należy złożyć wniosek wydanie zaświadczenia oraz uiścić opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, która wynosi 17 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Węgrowie :

- gotówką – w kasie urzędu,

- przelewem – Urząd Miejski w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16,  07-100 Węgrów,

nr konta 75 1020 4476 0000 8902 0094 6004,

 

tytuł wpłaty: "Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia przez KPP w Węgrowie".

 W każdym przypadku dowód wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

 

Powrót na górę strony