Aktualności

Uroczyste wrczenie odznaczeń i medali

Data publikacji 09.11.2016

Dnia wczorajszego, w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin w Sali konferencyjnej w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu młodszego inspektora Mirosława Jedynaka, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie przez podinsp. Dariusza Wieczorka. W dalszej części tej uroczystości zostały wręczone odznaczenia resortowe.

Odznaką zasłużony policjant zostali uhonorowani funkcjonariusze policji, w uznaniu ich  szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.   Odznaką zostali wyróżnieni funkcjonariusze z Komend Powiatowych  w Żurominie, Ciechanowie, Mławie, Płońsku  i Sierpcu. Odczytano Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu brązowej i srebrnej Odznaki „Zasłużony Policjant”.

 

Podinsp. Robert Olewniczak KPP Płońsk otrzymał srebrną odznakę. Służbę w Policji rozpoczął w  1990 roku. Karierę zawodową związał   z pionem prewencyjnym pracując między innymi na stanowiskach: dzielnicowego, komendanta komisariatu Policji, kierownika rewiru dzielnicowych oraz zastępcy naczelnika wydziału. Od czerwca 2007 roku pełni funkcję naczelnika Wydziału Prewencji  KPP w Płońsku.

             Osobiście koordynował i nadzorował działania i akcje prewencyjne, prowadzone wraz z podmiotami pozapolicyjnymi, które znacząco przyczyniły się do wzrostu efektywności działań Policji w zakresie ograniczania przestępczości oraz poczucia bezpieczeństwa obywateli. Wśród zalet wyróżnianego policjanta należy wymienić wysoki profesjonalizm w działaniach, dużą wiedzę zawodową oraz wieloletnie doświadczenie wyniesione między innymi z dowodzenia nieetatowymi pododdziałami Policji.

 

asp. szt. Dariusz Wojda KPP Sierpc otrzymał srebrną odznakę.  Służbę  w Policji pełni od 1996 roku. Wyróżnia się wysokim poczuciem odpowiedzialności za powierzony odcinek pracy. W razie potrzeby a także z własnej inicjatywy, często realizuje zadania w czasie po godzinach służby a także w czasie wolnym od służby, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego funkcjonowania komórki organizacyjnej w której pełni służbę. Jego operatywność i zaangażowanie ma duży wpływ na wysoki poziom wykrywalności przestępstw a także poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

 

kom. Wiesław Blekicki  KPP Ciechanów otrzymał brązową odznakę.Pełni służbę od 1999 roku. Przez 16 lat służby w szeregach Policji, za wyniki    w służbie, awansował na wyższe stanowiska, obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego.

      Policjant był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za prowadzone sprawy . Od początku drogi zawodowej wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem w służbie i profesjonalnym działaniem. 

 

asp. Marcin Gołąb KPP Żuromin otrzymał brązową odznakę.  W służbie od 2005 roku. Od początku służby związany z Komendą Powiatową Policji w Żurominie.  W 2010 roku asp. Marcin Gołąb został mianowany na Jednoosobowe Stanowisko do walki z Przestępczością Narkotykową Wydziału Kryminalnego KPP Żuromin. Podczas służby na tym stanowisku wykazywał się on wysoką skutecznością w zwalczaniu przestępczości narkotykowej co  skutkowało kilkudziesięcioma zatrzymaniami osób podejrzanych o posiadanie i udzielanie środków odurzających.  

 

 asp. szt. Zbigniew Grabowski KPP Mława otrzymał brązową odznakę. W Policji pełni służbę od 23 lat, obecnie na stanowisku asystenta Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu. Dał się poznać jako zdyscyplinowany i zaangażowany policjant, wykazujący się duża pomysłowością i konsekwencją w działaniu. Brał udział w realizacji spraw  o dużym ciężarze gatunkowym oraz  trudnych i wielowątkowych.

 

asp. szt. Andrzej Kołakowski KPP Ciechanów otrzymał brązową odznakę. W szeregach Policji od 1998 roku i od początku jego droga zawodowa związana była z Ciechanowem. Od 2000 r. jako dzielnicowy pracował przez 9 lat.  Od 2012r. został kierownikiem Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. W czasie służby był wielokrotnie nagradzany nagrodami pieniężnym za osiągane wyniki.

 

asp. Grzegorz Koziatek KPP Ciechanów otrzymał brązową odznakę.  Przyjęty do służby w Policji w 2004 r Od 2009 r. jest  kontrolerem Wydziału Ruchu Drogowego. Na tym stanowisku służbowym rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie

 

Policjant charakteryzuje się właściwą postawą i skutecznością prowadzonych czynności   służbowych, jest dyspozycyjny i zdyscyplinowany. Z dużym zaangażowaniem, profesjonalizmem i kreatywnością prowadzi zajęcia profilaktyczne    z uczniami w szkołach znajdujących się na terenie powiatu ciechanowskiego.

 

asp. szt. Mariusz Żukowski KPP Ciechanów otrzymał brązową odznakę. Pełni służbę od 1996 roku.  W trakcie pełnienia służby z pełnym zaangażowaniem  i dyspozycyjnością  realizował powierzone mu zadania służbowe oraz podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, ukończył kursy specjalistyczne  awansując na kolejne stanowiska  i stopnie służbowe.  Od 2011 roku pełni służbę w Wydziale d/w          z Przestępczością Gospodarczą. Prowadzi postępowania przygotowawcze  z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej o znacznym  i skomplikowanym stopniu trudności

 

 W sposób szczególny  również podziękowano osobom, które od lat wspierają realizację ustawowych zadań policji gdzie zostali wyróżnieni samorządowcy, prokuratorzy, nauczyciele, którzy od wielu lat swoimi działaniami i inicjatywami wspierają ustawowe działania policji garnizonu mazowieckiego. 

 

Ks. Prałat Ludomir Kokosiński  otrzymał złoty medal za zasługi dla policji. Od kilkunastu lat przywraca godność służby w Policji. Spieszy z pomocą i słowami pociechy jako moralny filar lokalnej grupy zawodowej. Jako autorytet moralny i duchowy porywa do działania wszystkich ludzi.

Jest niestrudzonym orędownikiem uspołecznienia działań Policji, zjednującym przychylność władz samorządowych i społeczeństwa. W swojej posłudze stawia na budowanie zaufania społecznego, zna i rozumie problemy policjantów i ich rodzin, nie zapomina o mieszkańcach powiatu ciechanowskiego.

 

Pan Sławomir Morawski otrzymał złoty medal za zasługi dla policji.  Starosta ciechanowski, wieloletni samorządowiec, aktywnie uczestniczący w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa               i porządku publicznego w powiecie ciechanowskim. Jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa    i Porządku Publicznego wspólnie z Policją oraz innymi instytucjami powiatowymi, przyczynia się ograniczenia przestępczości i innych zjawisk kryminogennych. ”. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu ciechanowska Policja jest wspierana finansowo między innymi zakup pojazdów, psów służbowych, remontów budynku komendy, instalacji monitoringu. 

 

Pani Ewa Ambroziak otrzymała brązowy medal za zasługi dla policji. Od ponad dziesięciu lat kieruje Prokuraturą Rejonową w Płońsku.  Ewa Ambroziak cieszy się wśród policjantów dużym szacunkiem ze względu na niezwykle merytoryczne podejście do realizacji obowiązków służbowych. Posiada doskonałą znajomość prawa karnego materialnego i procesowego oraz wielu innych ustaw szczególnych, w oparciu o które prowadzone są postępowania przygotowawcze. Chętnie dzieli się wiedzą  z funkcjonariuszami Komendy. Inicjuje i prowadzi liczne szkolenia dla funkcjonariuszy Policji.

Zapewnia właściwą  współpracę z Komendą w Płońsku co przekłada się na wymierne efekty w pracy dochodzeniowo – śledczej   i wielokrotnie przyczyniało się do realizacji poszczególnych mierników wyznaczonych przez kierownictwo KWP. 


Pan Przemysław Kubiński otrzymał brązowy medal za zasługi dla policji.  Pan Przemysław Kubiński  od 19 lat jest Dyrektorem  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego  w Mławie. Przez cały ten czas, z dużym zaangażowaniem,  współpracuje  z Komendą Powiatową Policji w Mławie. Przekłada się to na aktywność młodzieży i pedagogów I LO w lokalne działania profilaktyczne.

 

Pan Aleksander Jarosławski  otrzymał brązowy medal za zasługi dla policji. Jarosławski funkcję Wójta Gminy Płońsk sprawuje od 13 lat. Jako wieloletni gospodarz gminy inicjuje działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw oraz zjawiskom kryminogennym. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jego troska o zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy. W roku 2015 Wójt Gminy Płońsk został Wiceprzewodniczącym Honorowego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Osobiście zaangażował się w tą społeczną inicjatywę, nawiązując ścisłą współpracę z Komendantem Powiatowym Policji w Płońsku. Uczestniczył w pozyskiwaniu środków finansowych na zakup sztandaru.

Należy podkreślić, iż od początku sprawowania urzędu Aleksander Jarosławski dostrzega potrzeby i dąży do przeznaczenia środków finansowych z budżetu gminy na zakupy sprzętu dla lokalnej jednostki.

 

Pan Marek Kiwit   otrzymał brązowy medal za zasługi dla policji. Od 1994 roku wójt gminy Ciechanów, przez wiele lat aktywnie współpracuje z funkcjonariuszami KPP Ciechanów ingerując  z przedstawicielami samorządu gminnego oraz placówek oświatowo-wychowawczych i lokalną społecznością. Organizuje wiele działań i przedsięwzięć. Jest współorganizatorem prowadzonych kompanii i szkoleń dla mieszkańców gminy w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego. 

 

Pan Przemysław Kubiński otrzymał brązowy medal za zasługi dla policji.  Od 19 lat jest Dyrektorem  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego  w Mławie. Przez cały ten czas, z dużym zaangażowaniem, współpracuje   z Komendą Powiatową Policji w Mławie. Przekłada się to na aktywność młodzieży i pedagogów I LO w lokalne  działania profilaktyczne. Dyrektor Przemysław Kubiński już trzykrotnie był także   gospodarzem Powiatowych Debat Społecznych organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Mławie.

 

 Pana Andrzej Stolpa otrzymał brązowy medal za zasługi dla policji.  We władzach powiatu zasiada blisko 10 lat. Od roku 2006 do roku 2014 pełnił funkcję Wicestarosty. Od wyborów samorządowych w roku 2014 jest Starostą powiatu płońskiego. W celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu dąży do nawiązania jak najlepszej współpracy podległych służb. Przykład działań może stanowić koordynacja służb w ramach programów prewencyjnych. Poza pracą na rzecz kształtowania właściwej polityki bezpieczeństwa w powiecie, Starosta wspiera Policję poprzez przeznaczenie środków finansowych z budżetu powiatu na zakupy sprzętu dla lokalnej jednostki. 

 

mł. asp. Tomasz Wnuk 

Powrót na górę strony