Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Żurominie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wzu/.

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

 

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Żurominie:

ul. Warszawska 8

adres poczty elektronicznej: tomasz.lopinski@ra.policja.gov.pl

telefon: 47 702 32 85

Osobą odpowiedzialną jest mł. asp. Tomasz Łopiński, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Żurominie.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, znajduje się w Żurominie przy ulicy Warszawskiej 8. Budynek posiada dwie kondygnacje. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku oraz numerem porządkowym – 8. Brak tablicy informacyjnej z nazwą ulicy na której budynek się mieści.

Teren komendy Policji jest w całości ogrodzony . Wjazd na jej teren wyłącznie do użytku służbowego oraz osób upoważnionych, którzy posiadają przepustki możliwy jest od ulicy Targowej przez bramę wjazdową, którą zarządza dyżurny jednostki Policji. Na parkingu wewnętrznym zostało wyznaczonych 15 miejsc parkingowych dla osób zatrudnionych w KPP Żuromin.

Komenda Powiatowa Policji w Żurominie nie posiada swojego/indywidualnego parkingu zewnętrznego dla interesantów jak również osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do Komendy Powiatowej Policji w Żurominie dla interesantów możliwe jest wyłącznie od strony ul. Warszawskiej. Do budynku komendy od ulicy Warszawskiej prowadzą schody, które liczą dziewięć stopni, wyposażonych w elementy antypoślizgowe. Od frontu budynku (ul. Warszawska) w schodach znajduje się również podjazd dla wózków i barierka. Budynek nie posiada winy.

Drzwi wejściowe do budynku komendy Policji o szerokości 150 cm prowadzą do wiatrołapu, gdzie interesanci przez okienko nawiązują kontakt z dyżurnym jednostki, który ustala powód wizyty w jednostce Policji.

Dalsze wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);

  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej;

  • numeru wydanej karty z nadrukiem „GOŚĆ”.

Następnie po w/w ustaleniach interesanci przechodzą do głównego holu, gdzie oczekują na funkcjonariusza jednostki/pracownika policji i w jego/jej obecności przechodzą dalej na teren jednostki Policji.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Toaleta dla interesantów znajduje się przy holu głównym KPP. Toaleta przystosowana jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenie jest odpowiedni oznakowane.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Posterunek Policji w Bieżuniu

Posterunek Policji w Bieżuniu znajduje się w Bieżuniu przy ul. Stary Rynek 1.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu, którego główne wejście usytuowane jest od strony ulicy Warszawskiej. Posterunek posiada osobne wejście do Posterunku od strony ulicy Stary Rynek. Posterunek posiada jedną kondygnację. Wejście do posterunku odbywa się pokonaniu jednego stopnia. Bark podjazdu na wózka.

W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą gmachu budynku. Brak jest nazwy ulicy i numeru porządkowego na budynku. Posterunek Policji nie posiada własnego parkingu dla interesantów Policji w tym również miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Obecnie ulica Stary Rynek będąca częścią drogi wojewódzkiej W-541 znajduje się w przebudowie, stąd też brak jest miejsc parkingowych po przeciwnej stronie ulicy Stary Rynek, od frontu budynku Posterunku Policji.

Przed wejściem do Posterunku Policji jest jeden stopień wysokości 15 cm.

Drzwi wejściowe do Posterunku Policji mają szerokość 80 cm, gdzie wchodzi się do pierwszego pomieszczenia, w którym znajduje się dzwonek przywoławczy. Po wywołaniu funkcjonariusza i ustaleniu powodu wizyty interesanta w posterunku funkcjonariusz umożliwia wejście do obiektu Policji. Jest to możliwe wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałek od godziny 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Żurominie oraz informacji wywieszonej na drzwiach wejściowych do budynku posterunku.

 

Posterunek Policji w Lubowidzu

Posterunek Policji w Lubowidzu znajduje się w Lubowidzu przy ul. Jana Pawła 17.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lubowidz, którego główne wejście usytuowane jest od strony ulicy Jana Pawła. Posterunek posiada jedną kondygnację. Wejście do posterunku odbywa się pokonaniu sześciu stopni. Bark podjazdu dla wózka.

W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą gmachu budynku. Posiada również tablicę informacyjną z nazwą ulicy i numerem porządkowym na budynku. Posterunek Policji posiada własny parking dla interesantów Policji liczący siedem miejsc parkingowych. Brak jest miejsc wyznaczonych o oznakowanych dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe do Posterunku Policji mają szerokość 115 cm, gdzie wchodzi się do pierwszego pomieszczenia, w którym znajduje się dzwonek przywoławczy. Po wywołaniu funkcjonariusza i ustaleniu powodu wizyty interesanta w posterunku funkcjonariusz umożliwia wejście do obiektu Policji. Jest to możliwe wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia.

 

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałek od godziny 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Żurominie oraz informacji wywieszonej na drzwiach wejściowych do budynku posterunku.


 

Powrót na górę strony