Aktualności

Konkurs . „Stok nie jest dla bałwanów”.

Data publikacji 23.12.2016

Komenda Główna Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego z Krakowa organizują konkurs pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Tematem konkursu jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 r. bądź później. Prace mogą być wykonywane dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych.

Regulamin konkursu plastycznego
„Stok nie jest dla bałwanów”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:
1.1. Organizatorzy: Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego ul. Dębowa 6/1, 30-308 Kraków.
1.2. Konkurs rozpoczyna się 15 grudnia 2016 r. i trwa do 20 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu pracy do organizatora).
1.3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2017 r.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
2.1. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby urodzone w 2001 roku bądź później.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie określonym w pkt. 1.2 pracy konkursowej oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego na adres: Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.
2.3. Spełnienie warunku uczestnictwa w konkursie, wskazanego w pkt. 2.2 oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu konkursu.
2.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do nich z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań operatorów pocztowych lub firm kurierskich.
2.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.
3. TEMAT KONKURSU:
3.1. Tematem konkursu „Stok nie jest dla bałwanów” jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).
4. ZASADY KONKURSU:
4.1. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową lub malarską, pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o maksymalnym formacie A3. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych.
4.2. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane indywidualnie. Nie mogą być wykonane grupowo.
4.3. Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.
4.4. Format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm × 210 mm) i większy niż A3 (297 mm × 420 mm).
4.5. Do pracy/prac konkursowej/ych Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:
a) imię i nazwisko,
b) rok urodzenia,
c) numer telefonu i adres e-mail opiekuna prawnego,
d) wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu podpisaną przez opiekuna prawnego.
4.6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie została wykonana przez inne osoby.
4.7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie pracy na stronach internetowych należących do Organizatorów oraz w publikacjach przez nich wydawanych.
4.8. Konkurs jest moderowany przez Organizatorów. Moderacja w konkursie polega na prawie Organizatorów do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, pracy, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
d) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4,
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu.
4.9. Organizator nie odsyła prac przesłanych na konkurs.
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:
5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów.
5.2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:
a) wartość artystyczna pracy,
b) wiek autora pracy,
c) spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu, określonym w pkt. 3.1.
5.3. Jury, biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 5.2, przyzna nagrody rzeczowe:
a) 2 nagrody główne,
b) 4 wyróżnienia.
5.4. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5.5. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród.
6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD:
6.1. Po rozstrzygnięciu konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.policja.pl.
6.2. Opiekunowie laureatów nagród głównych oraz wyróżnień w konkursie zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie i mailowo.
6.3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na ogólnopolskim finale konkursu. O miejscu i dacie uroczystości opiekunowie prawni laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie.
6.4. Nagrodę główną w konkursie należy odebrać osobiście. Koszty związane z dojazdem i pobytem podczas finału konkursu pokrywa uczestnik.
6.5. Nagroda przepada w przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem w terminie do 3 marca 2017 roku.
6.6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, o których mowa w pkt. 4.5 może być podstawą odmowy wydania laureatowi nagrody.
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata konkursu.
6.8. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz wieku, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów, w publikacjach wydawniczych Organizatorów oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników konkursu.
6.9. Wysyłając zgłoszenie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursu.
7. PRAWA AUTORSKIE:
7.1. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy.
7.2. Uczestnik konkursu (jego opiekun prawny) upoważnia nieodpłatnie Organizatorów do korzystania z pracy (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności, choć niewyłącznie, w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatorów, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.
7.3. Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7.4. Uczestnik (jego opiekun prawny) wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko oraz wiek.
7.5. Uczestnik (jego opiekun prawny) zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas uroczystości wręczania nagród.
7.6. Ponadto Uczestnik (jego opiekun prawny) zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.policja.pl.
8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: wp.bprew@policja.gov.pl.
8.3. Złamanie ustaleń Regulaminu konkursu przez Uczestnika może oznaczać jego wykluczenie z uczestnictwa w konkursie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

mł. asp. Tomasz Wnuk

Powrót na górę strony