Aktualności

Poszukujemy pracownika

Data publikacji 24.05.2019

Komendant Powiatowy Policji w Żurominie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Kierownik Kancelarii Tajnej Zespołu ds. OIN Komendy Powiatowej Policji w Żurominie

Komendant Powiatowy Policji w Żurominie ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Kancelarii Tajnej Zespołu ds. OIN Komendy Powiatowej Policji w Żurominie

Wymiar etatu: 1,0

Liczba stanowisk pracy: 1

Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Miejsce wykonywania pracy: Żuromin

Komenda Powiatowa Policji

ul. Warszawska 8

09-300 Żuromin

Cel stanowiska: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kancelarii tajnej

WARUNKI PRACY:

 • praca biurowa w 8-godzinnym systemie pracy,

 • przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • czynności przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca w podstawowym systemie czasu pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.


WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji,

 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office,

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

 • dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • kierowanie i prowadzenie kancelarii tajnej,

 • sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne,

 • ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych,

 • odbieranie i przekazywanie poczty niejawnej z i do sekretariatu jawnego KPP w Żurominie,

 • przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych,

 • przesyłanie wyznaczonych jawnych i niejawnych meldunków informacyjnych do KWP z/s w Radomiu.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • CV, list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie zawodowe,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,ściśle tajne'' lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).


 

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 29 maja 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

ul. Warszawska 8,

09-300 Żuromin

z dopiskiem nabór na stanowisko Kierownik Kancelarii Tajnej

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie zostaną o tym powiadomieni telefonicznie ani pisemnie. W przedkładanej ofercie prosimy o podanie kontaktowego numeru telefonu. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 23 6571212 lub 23 6571211.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Żurominie, adres: ul. Warszawska 8, kod: 09-300 Żuromin;

 • Kontakt: ul. Warszawska 8, kod: 09-300 Żuromin; tel(023) 6571200, fax (023) 6571248, kppzuromin@ra.policja.gov.pl

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko sprzątaczki

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczki w KPP Żuromin

 • Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Powrót na górę strony