Skargi i wnioski - KPP w Żurominie

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 22.07.2020

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

„Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej”. 

         Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46) 

        Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

      Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.  

 

      Skargi składane pisemnie, za pośrednictwem poczty, należy kierować na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Żurominie , ul. Warszawska 8 , 09- 300 Żuromin,                             fax: +47 703 52 48  

 

 Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy)  oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.  

 Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:  poniedziałek w godz.: 9:00-17:00; od wtorku do piątku w godz.: 9:00-15:00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811; fax.  (22) 827 64 53 centrala 0-22 55 17 700 

 

W sprawie skarg i wniosków interesantów przyjmuje: 

Komendant Powiatowy Policji w Żurominie 

 We wtorki, w godz.: 14:00 - 18:00

 telefon:  47 703 52 11 

 

Kierownik Posterunku Policji w Bieżuniu

W poniedziałki każdego miesiąca, w godz. 10:00-14:00

telefon:47 703 52 90

 

Kierownik Posterunku Policji w Lubowidzu

W poniedziałki każdego miesiąca, w godz. 10:00-14:00

telefon: 47 703 52 80

 

Jednostką nadrzędną nad KPP w Żurominie jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu. 

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:   

Komendanta Wojewódzkiego Policji 

lub jego zastępców w poniedziałek w godz. 1300 – 1730

 

Naczelnika Wydziału Kontroli KWP lub jego zastępcę, a także przez policjantów Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP:  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:30.

Dodatkowo policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli, przyjmują   interesantów

w poniedziałki, w godzinach 15:30 do 17:30

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59

 

(wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę, nr  tel. 048 345 23 39 lub 48 345 22 02

 

Linki do strony KWP zs. w Radomiu: www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl

 

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Żurominie.

 

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

ul. Warszawska 8, 09-300 Żuromin


Adres mailowy: kppzuromin@ra.policja.gov.pl

Komendant Powiatowy Policji w Żurominie wyznaczył Inspektora ochrony danych.
Kontakt 47 703 50 00

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

Powrót na górę strony