Deklaracja dostępności - KPP w Żyrardowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data publikacji 22.09.2020

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wzy/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej KPP w Żyrardowie

Data publikacji strony internetowej:21.09.2020.

Data ostatniej dużej aktualizacji:21.09.2020.

Strona internetowa http://mazowiecka.policja.gov.pl/wzy/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,

  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu:

ul. 11 Listopada 37/59

adres poczty elektronicznej: zenon.romanek@ra.policja.gov.pl

47 701 20 79

Osobą odpowiedzialną jes mł. insp. Zenon Romanek koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KWP zs. w Radomiu.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie ul. Fryderyka Chopina 4-6, 96-300 Żyrardów


Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy, numerem oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku od ul. Fryderyka Chopina.


Budynek posiada jedno główne wejście dla interesantów od ulicy Fryderyka Chopina, do którego prowadzą schody (wejście bliżej ul. Limanowskiego). Od ulicy Fryderyka Chopina znajduje się również drugie wejście (bliżej ul. Wyspiańskiego) z którego mogą korzystać interesanci z niepełnosprawnościami, ponieważ przy tym wejściu po prawej stronie schodów znajduje się winda dla osób poruszających się na wózku.


Tuż za wejściem głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro obsługi interesanta. Biuro obsługi interesanta znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od biura obsługi interesanta znajduje się aparat telefoniczny na wysokości umożliwiającej korzystanie z aparatu osobie poruszającej się na wózku. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.


Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura obsługi interesanta i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura interesanta do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do części obiektu położonej wyżej jak i niżej prowadzą schody. Budynek wewnątrz nie posiada windy ani platformy przyschodowej.


Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po lewej stronie biura przepustek na końcu korytarza. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.


Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego oraz po prawej stronie od wejścia drugiego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety są przystosowane do potzrb osób poruszających się na wózku.


Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


W Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.
Usługa tłumacza jest dostępna w dniu robocze, od poniedzia łku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00.
Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).  

 

Powrót na górę strony
-->