Aktualności

Chcesz zostać policjantem? Sprawdź jak wygląda ścieżka kariery w Policji

Data publikacji 15.12.2023

Predyspozycje, wykształcenie i umiejętności – to elementy składowe sukcesu policjanta. O Twoich losach w formacji może zadecydować także przebieg służby mundurowej oraz osiągnięcia i wyniki pracy. Warto pamiętać, że zarobki w policji są ściśle związane z tym, jakie stanowisko aktualnie jest przez funkcjonariusza zajmowane. Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, cenisz sobie stabilizację zatrudnienia, jesteś wrażliwy na wszelkie formy łamania prawa i chcesz się rozwijać, dowiedz się, jak wygląda ścieżka kariery w tym zawodzie, sprawdź się i wstąp do Policji.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi naszej formacji musi spełnić następujące wymagania:

• posiadać polskie obywatelstwo,

• posiadać nieposzlakowaną opinię,

• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• korzystać z pełni praw publicznych,

• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

ETAP I

ZŁOŻENIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POLICJI

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny OSOBIŚCIE złożyc dokumenty w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59 (parter) we wtorek w godz. 9-17 oraz w poniedziałek, środę, czwartek i piatek w godz. 8-15 (tel. 47 701 31 19, 47 701 31 20, 47 701 20 15, 47 701 20 63, 47 701 20 04),

Oto dokumenty, które należy przygotować:

• podanie o przyjęcie do służby;

• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji;

• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);

• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);

• kserokopia książeczki, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu);

• Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat do służby składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Wzory pism znajdziesz tutaj.

ETAP II

TEST WIEDZY

Test złożony jest z 40 pytań z zakresu funkcjonowania Policji i trwa 40 minut. Do każdego pytania są zaproponowane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat do służby otrzymuje 1 pkt. Opracowane pytania są udostępniane na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, link tutaj.

ETAP III

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Do tego etapu kandydat przystępuje po ukończeniu testu wiedzy, w tym samym dniu. Test sprawności fizycznej sprawdza szybkość, wytrzymałość, zwinność oraz siłę. Przystępując do tego testu, musisz mieć przy sobie:

• zaświadczenie lekarskie zawierające informację o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia, w którym przeprowadzany jest test sprawnościowy;

• strój i obuwie sportowe.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po poprawnym ukończeniu przez kandydata toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta 41 sekund. Maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać z testu sprawności fizycznej, wynosi 60. Należy podkreślić, że normy czasowe oraz naliczanie punktów są takie same dla kobiet, jak i mężczyzn.

Jeżeli chcesz zobaczyć, jak prawidłowo pokonać tor przeszkód, obejrzyj nagranie.

 

Film https://youtu.be/oyDpD5i6mkA

 

ETAP IV

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Test przeprowadzany jest w pracowni psychologicznej znajdującej się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 37/59 (IX piętro). Są nim objęci kandydaci, którzy wcześniej pozytywnie ukończyli test sprawności fizycznej. Badanie psychologiczne ocenia kandydata do służby w zakresie predyspozycji intelektualnych oraz osobowościowych. Składa się ono z testu psychologicznego „Multiselect” oraz rozmowy z psychologiem, wykorzystując przy tym takie metody badawcze jak: test, kwestionariusz, wywiad, obserwacja. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego psycholog sporządza pozytywną lub negatywną opinię. Jest to etap na zaliczanie i nie otrzymujemy po jego ukończeniu punktów. Ważne jest, aby pamiętać, że jeżeli ukończyłeś ten etap negatywnie, do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

ETAP V

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Jest to kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego kandydat udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez zespół, powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Pytania dotyczą takich obszarów, jak skuteczne komunikowanie się z innymi osobami, motywacja do podjęcia służby w Policji, społeczna postawa wobec ludzi, umiejętność autoprezentacji. Każdy z członków zespołu ocenia kandydata indywidualnie w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów. Minimalna ilość punktów, która pozwala zaliczyć ten etap wynosi 36 zaś maksymalna to 60. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia nie zaliczenia tego etapu, składając ponownie komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

ETAP VI 

Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy i tym samym może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Etap postępowania sprawdzającego rozpoczyna się po złożeniu kompletnej ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie sprawdzające prowadzone jest przez Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP/KPP/KMP. Ten etap postępowania kwalifikacyjnego trwa około 2 miesięcy. Ankieta bezpieczeństwa osobowego jest załącznikiem do ustawy z dnia 2 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.). Formularz ankiety dostępny jest też w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs.w Radomiu, w siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji na terenie woj. mazowieckiego, a także jest zamieszczony do pobrania na stronieinternetowej www.mazowiecka.policja.gov.pl, www.policja.pl (zakładka „Praca w Policji”).

ETAP VII

USTALENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. Kandydat ze skierowaniem (termin ważności skierowania - 30 dni), które zostanie mu wydane przez pracownika Sekcji ds. Doboru jest zobowiązany zarejestrować się we właściwej komisji lekarskiej i postępować wedle wskazań rejestrującego! W razie uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej, od tego etapu postępowania kwalifikacyjnego, kandydatowi przysługuje odwołanie, które składa do Centralnej Komisji Lekarskiej w Warszawie/ Centralnej Komisji Lekarskiej w Łodzi, za pośrednictwem komisji lekarskiej w której był badany.

ETAP VIII

LISTA RANKINGOWA

Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminu testu psychologicznego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.pl

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 606).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Jak wygląda policyjna służba? Czym się charakteryzują poszczególne piony i komórki? Czego można się nauczyć zakładając policyjny mundur? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tym, którzy nie sprecyzowali jeszcze swoich planów postanowili przybliżyć specyfikę służby. Poniżej publikujemy nagrania rozmów z funkcjonariuszami Policji, pełniacymi służbę w różnych wydziałach.

Film Zostań jednym z nas - czyli technikiem kryminalistyki

Opis filmu: Zostań jednym z nas - czyli technikiem kryminalistyki

Pobierz plik Zostań jednym z nas - czyli technikiem kryminalistyki (format mp4 - rozmiar 19.99 MB)

Film Zostań jednym z nas - czyli Instruktorem Taktyk i Techniki Interwencji oraz Wyszkolenia Strzeleckiego

Opis filmu: Zostań jednym z nas - czyli Instruktorem Taktyk i Techniki Interwencji oraz Wyszkolenia Strzeleckiego

Pobierz plik Zostań jednym z nas - czyli Instruktorem Taktyk i Techniki Interwencji oraz Wyszkolenia Strzeleckiego (format mp4 - rozmiar 25.02 MB)

Film Zostań jednym z nas - czyli funkcjonariuszem grupy motocyklowej WRD

Opis filmu: Zostań jednym z nas - czyli funkcjonariuszem grupy motocyklowej WRD

Pobierz plik Zostań jednym z nas - czyli funkcjonariuszem grupy motocyklowej WRD (format mp4 - rozmiar 35.81 MB)

Film Zostań jednym z nas - czyli przewodnikiem psa służbowego

Opis filmu: Zostań jednym z nas - czyli przewodnikiem psa służbowego

Pobierz plik Zostań jednym z nas - czyli przewodnikiem psa służbowego (format mp4 - rozmiar 31.79 MB)

Film Zostań jednym z nas - czyli dzielnicowym

Opis filmu: Zostań jednym z nas - czyli dzielnicowym

Pobierz plik Zostań jednym z nas - czyli dzielnicowym (format mp4 - rozmiar 27.53 MB)

Powrót na górę strony