Aktualności

Zmiany kadrowe w kierownictwie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

Data publikacji 09.02.2024

Dzisiaj (9.02) w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczystość z okazji zmian na stanowiskach w ścisłym kierownictwie komendy. Służbę w garnizonie mazowieckim zakończył dotychczasowy I Zastępca KWP zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński, który objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Obowiązki na stanowisku I Zastępcy KWP zs. w Radomiu powierzono insp. Piotrowi Janikowi. Po 29 latach służby na emeryturę odszedł Zastępca KWP zs. w Radomiu insp. Dariusz Król. Jego obowiązki na stanowisku Zastępcy KWP zs. w Radomiu przejął insp. Paweł Herbuś dotychczasowy p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Logistyki KGP.

W uroczystości wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik oraz insp. Dariusz Król, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu - mł. insp. Dariusz Brzezicki, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji - Anna Kwasiborska, kapelan mazowieckiej komendy - ks. Jarosław Rożek, kadra kierownicza KWP oraz mazowieckiego garnizonu Policji.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemarowi Wołowcowi i wprowadzenia sztandaru komendy. Następnie odczytano laudację o żegnającym się z garnizonem mazowieckim Policji insp. Jakubie Gorczyńskim, po czym Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu - mł. insp. Dariusz Zaremba odczytał wyciąg z rozkazu Komendanta Głównego Policji o zwolnieniu ze służby insp. Dariusza Króla. Po odczytaniu rozkazu odchodzący Komendant złożył meldunek nadinsp. Waldemarowi Wołowcowi o zakończeniu służby w Policji. Następnie odczytano wyciąg z rozkazu o powierzeniu obowiązków insp. Piotrowi Janikowi na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego zs. w Radomiu, po czym insp. Janik złożył meldunek nadinsp. Waldemarowi Wołowcowi. Później nastąpiło oficjalne przywitanie insp. Pawła Herbusia. Odczytany został wyciąg z rozkazu KGP o powołaniu go na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Insp. Paweł Herbuś złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. Nowy Zastępca Komendanta będzie nadzorował służby logistyczne w garnizonie mazowieckim.

Nadinspektor Waldemar Wołowiec podziękował insp. Jakubowi Gorczyńskiemu oraz insp. Dariuszowi Królowi, wyrażając słowa najwyższego uznania za dotychczasową służbę na rzecz mieszkańców Mazowsza. Podkreślił ich zasługi i zaangażowanie w realizację codziennych zadań służbowych na pełnionych do tej pory stanowiskach kierowniczych. W swojej wypowiedzi zacytował Andrew Carnegie mówiąc: „Praca zespołowa to umiejętność wspólnej pracy na rzecz wspólnej wizji. Umiejętność ukierunkowania indywidualnych osiągnięć na cele organizacyjne. Jest to paliwo, które pozwala zwykłym ludziom osiągnąć niezwykłe rezultaty”. Insp. Gorczyńskiemu życzył dalszych sukcesów jako Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy. Natomiast odchodzącemu na emeryturę insp. Dariuszowi Królowi życzył: „spokoju, zdrowia, dużo chwil spędzonych w rodzinnym gronie oraz pomyślności w realizacji życiowych planów i zamierzeń”. Następnie nadinsp. Wołowiec skierował swoje słowa do insp. Pawła Herbusia mówiąc m.in.: „myślę, że dzięki takim ludziom jak Pan warunki pracy oraz służby w naszym garnizonie będą coraz lepsze”. W dalszej kolejności zwrócił się do insp. Piotra Janika dziękując mu za osiągane wyniki oraz za to, że mógł na niego liczyć w każdej sytuacji.

Następnie głos zabrał insp. Jakub Gorczyński, który wyraził wdzięczność dla policjantów i pracowników Policji, mówiąc m.in.: ”dziękuję, że mogłem być częścią zespołu oraz pracować z ludźmi, których szanuję”. W dalszej kolejności insp. Piotr Janik podziękował za możliwość służby w partnerskiej atmosferze, która pozwala się w pełni realizować. Podziękowania skierował również do odchodzących Komendantów. Zdający obowiązki insp. Dariusz Król wyraził podziękowania wszystkim zebranym słowami: „nie byłoby mnie tutaj, gdybym nie trafił w ciągu tych 29 lat na tych wspaniałych ludzi, którzy otaczali mnie w służbie”.

W swoim wystąpieniu insp. Paweł Herbuś podziękował za zaufanie i słowa uznania związane z powołaniem go na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w. Radomiu.

Insp. Paweł HERBUŚ ma 48 lat. Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim i administracyjne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W Policji służy od 15.10.1997 roku. Związany głównie z garnizonem świętokrzyskim Policji piastował m.in. funkcje kierownika referatu Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kielcach oraz Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach. Następnie był Zastępcą Dyrektora Biura Kontroli KGP, a ostatnio pełnił obowiązki Dyrektora Biura Logistyki KGP. Insp. Paweł HERBUŚ odznaczony został Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

 

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony