Psychologowie policyjni

Czym się zajmujemy...

Data publikacji 28.07.2016

Zakres działalności Sekcji Psychologów KWP z/s w Radomiu obejmuje zróżnicowane działania, które wymagają szerokiej wiedzy i umiejętności samych psychologów świadczących usługi psychologiczne.

Pracę psychplogów policyjnych reguluje zarzadzenie KGP nnr 53, z dnia 06 pazdziernika 2014r. - ukazało się zarządzenie NR 428 KGP w sprawie metod i form wykonywania niektórych, zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 118).

Zakres działalności Sekcji Psychologów KWP z siedzibą w Radomiu obejmuje zróżnicowane działania, które wymagają szerokiej wiedzy i umiejętności samych psychologów świadczących  usługi psychologiczne. W związku z tym powstała konieczność specjalizacji psychologów  w Policji w trzech głównych obszarach:

1.      opieka psychologiczna i psychoedukacja,

2.      psychologia zarządzania zasobami ludzkimi,

3.      psychologia policyjna stosowana.

Odbiorcami naszych usług są policjanci i pracownicy Policji Garnizonu Mazowieckiego.

Sprawowanie opieki psychologicznej jest podstawowym zadaniem psychologów Policji. Obejmuje udzielanie psychoterapii, pierwszej pomocy emocjonalnej i pomocy psychologicznej w formie porady psychologicznej, grupowego odreagowania psychicznego, grup wsparcia i interwencji kryzysowej policjantom i pracownikom Policji. W zakres tego obszaru wchodzi również psychoedukacja, czyli prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego ukierunkowanego na profilaktykę chorób i zaburzeń oraz promocję zdrowia psychicznego policjantów i pracowników Policji.

Opieka psychologiczna sprawowana jest podczas dyżurów psychologicznych w poszczególnych jednostkach podległych KWP z siedzibą w Radomiu. Większość porad psychologicznych ma związek z trudnościami zawodowymi, osobistymi i rodzinnymi. Przeważnie osoby zainteresowane zgłaszają się indywidualnie z własnej inicjatywy. Część osób zgłaszana jest przez przełożonych.

W ramach interwencji kryzysowych i pierwszej pomocy emocjonalnej po zdarzeniach traumatycznych psycholodzy podejmują różnorodne działania, począwszy od pierwszego wsparcia dla uczestników zdarzenia i defusingu (często jeszcze na miejscu zdarzenia), aż po długofalowe formy oddziaływania psychologicznego (psychoterapia). W 1999 r. Komendant Główny Policji wprowadził obligatoryjność powiadamiania psychologów o wydarzeniach nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji. Interwencje kryzysowe dotyczą w większości wydarzeń takich jak: czynna napaść na funkcjonariusza, użycie broni, czy udział w wypadku.

Obszar psychologii zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje głównie działalność diagnostyczną, do której należą badania psychologiczne kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji celem określenia predyspozycji intelektualnych i osobowościowych, badania psychologiczne policjantów na określone stanowiska służbowe. Psycholodzy biorą udział w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, badania atmosfery pracy oraz prowadzenie mediacji w polubownym rozwiązaniu problemów i konfliktów występujących w służbie lub pracy. Prowadzą też lokalne doskonalenie zawodowe dla kadry kierowniczej z tego obszaru dotyczące kształtowania stosunków międzyludzkich w zespole, bycia skutecznym przełożonym, motywowania, organizacji czasu pracy.

Badania psychologiczne w ramach doboru zewnętrznego i wewnętrznego przeprowadzane są za pomocą narzędzia doboru kadr – testu MultiSelect-R. Badania psychologiczne wobec policjantów przeprowadza się w związku z procedurą kwalifikującą na określone stanowiska służbowe m.in. analityka kryminalnego, dyżurnego, negocjatora policyjnego. Prowadzone są również wywiady z kandydatami do Jednostki Specjalnej Policji w Kosowie. Uczestniczymy w kwalifikacji kandydatów na turnusy antystresowe, co przyczynia się do udziału w turnusach profilaktyczno – rehabilitacyjnych policjantów po zdarzeniach nadzwyczajnych, bądź narażonych na przedłużający się stres związany z wykonywaniem czynności służbowych.

Trzecim obszarem działań psychologów policyjnych jest psychologia policyjna stosowana, która obejmuje pomoc policjantom w czynnościach operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych, w tym dokonywanie psychologicznej analizy materiałów operacyjnych i procesowych, opracowywanie taktyki czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych, sporządzanie profili psychologicznych nieznanych sprawców i rysopisów psychologicznych osób będących w zainteresowaniu Policji. Pomagamy również policjantom w czynnościach administracyjno – porządkowych, w tym w działaniach mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznych, w opracowywaniu i opiniowaniu programów prewencyjnych i profilaktycznych. Bierzemy udział w akcjach lub operacjach policyjnych oraz w negocjacjach policyjnych jako konsultant. Podczas prowadzenia lokalnego doskonalenia zawodowego prowadzona jest edukacja skierowana na rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych policjantów wymagających specjalnej wiedzy psychologicznej.

Tak szeroki zakres zadań i czynności psychologów Policji nakłada na każdego psychologa obowiązek systematycznego doskonalenia własnych umiejętności zawodowych zarówno psychologicznych jak i policyjnych, szczególnie w tym obszarze, w którym świadczy usługi. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do szkoleń doskonalących własny warsztat pracy.

Na zakończenie prosimy o uwagi, wnioski i pomysły, które pozwoliłyby wzbogacić koncepcję funkcjonowania psychologów policyjnych i które wskazywałyby konkretne potrzeby zaangażowania nas psychologów w działania na rzecz Policji.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Powrót na górę strony