PREZENTACJA REZULTATÓW PROJEKTU K9 EUROPE JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH KWP ZS. W RADOMIU

Data publikacji 20.12.2023

W ramach realizacji projektu "K9 Europe" realizowanego w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego na terenie jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przewodnicy psów służbowych opowiadali o projekcie oraz prezentowali jego rezultaty podczas spotkań ze społeczeństwem.

Praca psów w Policji jest niezwykle ważna i potrzebna. Gdyby nie one, niejedno życie nie zostałoby uratowane. Potrafią wytropić zaginioną osobę, narkotyki, substancje niebezpieczne czy wybuchowe. 

Świetnie radzą sobie w działaniach bojowych czy w laboratoriach kryminalistycznych. Razem ze swoimi przewodnikami są wspaniałymi partnerami w służbie i przyjaciólmi w życiu prywatnym. Wspólnie trenują i doskonalą umiejętności, aby skutecznie realizować swoje zadania służbowe. To właśnie do przewodników psów  skierowany jest projekt „K9 Europe”, który m.in. umożliwił wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przewodnikami z Polski i z Islandii. Dzięki udziałowi w dwóch wizytach studyjnych mogli oni uczyć się od siebie nawzajem, obserwować realizację obowiązków na służbie z psem w obu krajach czy poznać metody i stosowane techniki pracy.Dzięki temu w projekcie powstały dwa rezultaty – skrypt edukacyjny oraz materiał multimedialny, które przewodnicy psów służbowych z jednostek podległych KWP zs. w Radomiu prezentowali w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w różnych instytucjach w garnizonie mazowieckim.

Przewodnicy z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu: asp. Sławomir Bąba, asp. Krzysztof Wochnik, asp. Wojciech Gryzło, sierż. Łukasz Rola oraz st. post. Karolina Wojnarska wraz z psami Naditem, Odyseją, które, tropią zaginione osoby oraz potrafią wykryć zapach narkotyków odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 i Szkoły Podstawowej w Jedlni Letnisko oraz Publiczne Przedszkole nr 4 w Radomiu. Podczas prowadzonych zajęć opowiadali o służbie z czworonogiem, sukcesach radomskich psów podczas pełnienia służby oraz o tym jak wyglada opieka przewodnika nad psem.

Przewodnicy z Komendy Miejskiej Policji w Płocku: mł.asp. Daniel Bielak, asp. szt. Paweł Pikała, asp. szt. Robert Leonarczyk wraz z psami o służbowych imionach Letus, Runda i Luna, które są psami tropiącymi oraz wyszukującymi zapachy narkotyków spotkali się ze studentami kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Akademii Mazowieckiej w Płocku oraz uczniami szkół podstawowych w Podgórzu, Święcieńcu i Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie, gdzie opowiadali o codziennej pracy przewodnika, jak również o tym jak ważne są szkolenia i treningi zarówno w życiu przewodnika, jak i czworonoga.

Przewodnicy z  Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach: asp. sztab Grzegorz Kozłowski, st. sierż. Damian Nowosielski, sierż. Wiktor Wojciechowski wraz z psami tropiącymi Minosem i Nawoją spotkali się z uczniami Szkół Podstawowych w Siedlcach, Radomyśli, Krześlinie, Strzale oraz przedszkolakami z Siedlec i Zbuczyna. Podczas spotkań policjanci opowiedzieli o służbie psa w szeregach Policji oraz zadaniach do jakich przeznaczone są czworonogi w Policji.

Przewodnik z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce st. asp. Rafał Grzegorczyk z psem wyszkolonym do wyszukiwania narkotyków o imieniu Kor, odwiedził seniorów w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Baranowie. Podczas spotkania przewodnik opowiadał o pracy z psem służbowym i jego nieocenionej pracy, dzięki której wielokrotnie udało się szybko zdemaskować sprawców przestępstw.

Przewodnik z KPP w Ciechanowie mł. asp. Grzegorz Kozłowski wraz z podopiecznym Rico - należącym do kategorii psów do wykrywania zapachu narkotyków podczas wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie opowiedział m.in. o tym, czym zajmują się czworonożni funkcjonariusze i jak wygląda ich szkolenie zanim zaczną służbę w Policji.

Przewodnik z KPP w Sochaczewie st. asp. Robert Błaszczyk wraz z psem tropiącym Ebrą spotkali się z uczniami z wielu klas z Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, gdzie opowiedział o pracy przewodnika oraz o tym, jak wygląda przystosowanie psa do służby w Policji.

Przewodnik mł. asp. Marcin Brzeziński z KPP w Grójcu z psem patrolowo-tropiącym Pogodą odwiedzili uczniów szkół podstawowych w Nowym Mieście nad Pilicą, Zalesiu, Grójcu, Zaborowie, Kozietułach, Jasieńcu i Sułkowicach. Podczas spotkań przewodnik opowiedział o tym jak wygląda służba z psem tropiącym i jak należy dbać o psa i jego zdrowie.

Przewodnik z KPP w Ostrowi Mazowieckiej mł. asp. Sylwester Wyrzykowski z psem tropiącym o imiemiu Jason zorganizowali spotkania z udziałem uczniów Zespołu Szkół nr 3  i Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej oraz Centrum Szkolenia Lotniczego – Technikum Lotniczego w Nagoszowie. Dzieci i młodzież bardzo chętnie zadawały pytania o tym jak wygląda praca psa w Policji oraz co należy zrobić aby zostać przewodnikiem psa.

Przewodnik z KPP Garwolin  mł. asp. Dariusz Domaszczyński wraz z psem tropiącym Frida spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Garwolinie oraz przedszkolakami z Przedszkola Publicznego nr 2 w Garwolinie. Podczas tej wizyty dzieci i młodzież meili okazję posłuchać o rodzajach psów w służbie, szkoleniu psa do pracy w Policji oraz zadawały pytania dotyczące pracy przewodnika psa i zadań z tym związanych.

Podczas spotkań ze społeczeństwem każdy z przewodników psów opowiedział również o Programie Edukacja, z którego sfinansowany był projekt „K9 Europe”. Policjanci zaprezentowali dwa rezultaty, które powstały w ramach przedsięwzięcia – skrypt edukacyjny oraz materiał multimedialny, które służyć będą celom szkoleniowym. Dzięki organizacji spotkań z uczniami, młodzieżą, seniorami czy przedszkolakami policjanci odwiedzili łącznie 40 instytucji, a w spotkaniach uczestniczyło około 3000 osób.

Projekt K9 Europe realizowany w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego Programu korzysta z dofinansowania o wartości 94 320 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 

Katarzyna Stankowska, Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

 

 

PRESENTATION OF THE RESULTS OF THE K9 EUROPE PROJECT IN  SUB-UNITS OF THE REGIONAL POLICE HEADQUARTERS IN RADOM

As part of the implementation of the K9 Europe project carried out under Component III - Institutional cooperation for improving the quality and relevance of vocational education and training (VET) and lifelong learning in the units subordinate to the Regional Police Headquarters based in Radom, service dog handlers talked about the project and presented its results during meetings with the community.

The work of dogs in the police is extremely important and necessary. Without them, many lives would not have been saved. They can track down a missing person, drugs, dangerous or explosive substances.  They are excellent in combat operations or in forensic laboratories. Together with their handlers, they are great partners in service and friends in private life. Together they train and improve their skills to carry out their official tasks effectively. It is for dog handlers that the 'K9 Europe' project is directed, which, among other things, enabled an exchange of knowledge and experience between handlers from Poland and Iceland. Through participation in two study visits, they were able to learn from each other, observe the implementation of duties on duty with a dog in both countries or learn about the working methods and techniques used. Thanks to this, the project produced two results - an educational script and multimedia material, which the service dog handlers from units subordinate to Regional Police Headquarters in Radom presented over the past two months in various institutions in the Mazovian garrison.

Dog handlers from the Municipal Police Headquarters in Radom: police ensign Sławomir Bąba, police ensign Krzysztof Wochnik, police ensign Wojciech Gryzło, sergeant Łukasz Rola and senior constable Karolina Wojnarska, together with dogs Nadit and Odysejae, which track missing persons and can detect the smell of drugs, visited pupils from the Primary School No. 4 in Radom, the Complex of School and Kindergarten No. 2 and the Primary School in Jedlnia Letnisko, as well as the Public Kindergarten No. 4 in Radom. During their classes, they talked about service with a dog, the successes of Radom dogs on duty and what a handler's care for a dog looks like.

Dog handlers from the Municipal Police Headquarters in Płock: junior police ensign Daniel Bielak, police staff ensign Paweł Pikała, police staff ensign Robert Leonarczyk together with dogs with the official names Letus, Runda and Luna, which are tracking dogs and search for drug odours, met with students of internal security at the Mazovia Academy in Płock and pupils from primary schools in Podgórze, Święcieniec and the High School in Drobin, where they talked about the guide's daily work, as well as the importance of courses and training in the life of both the guide and the dog.

The dog handlers of the Municipal Police Headquarters in Siedlce: police staff ensign Grzegorz Kozłowski, senior police sergeant Damian Nowosielski, police sergeant Wiktor Wojciechowski together with the tracking dogs Minos and Nawoja met with pupils from primary schools in Siedlce, Radomysl, Krześlin, Strzal and kindergarten children from Siedlce and Zbuczyn. During the meetings, police officers talked about the service of dogs in the ranks of the Police and the tasks for which four-legged dogs are used in the Police.

A dog handler from the Muncipal Police Headquarters in Ostrołęka, senior police ensign Rafał Grzegorczyk, with a dog trained to search for drugs named Kor, visited the seniors in the premises of the Vocational School Complex in Baranów. During the meeting, the handler talked about his work with the service dog and its invaluable work, through this it has been possible on many occasions to quickly unmask the perpetrators of crimes.

A dog handler from the District Police Headquarters Ciechanów, junior police ensign Grzegorz Kozłowski, together with his dog Rico - belonging to the category of dogs for detecting the smell of drugs - during a visit to the Poviat Family Assistance Centre in Ciechanów, talked about, among other things, what the four-legged policemen do and what their training looks like before they start their service in the Police.

A dog handler from the District Police Headquarters in Sochaczew, senior police ensign Robert Błaszczyk, together with his tracking dog Ebra, met with students from a number of classes from the High School in Sochaczew, where he talked about the work of the handler and what it is like to adapt a dog for police service.

The dog handler  junior police ensign Marcin Brzezinski from the District Police Headquarters in Grójec, with his patrol and tracking dog Pogoda, visited pupils from primary schools in Nowe Miasto nad Pilicą, Zalesie, Grójec, Zaborów, Kozietuly, Jasieniec and Sulkowice. During the meetings, the handler talked about what service with a tracking dog looks like and how to take care of the dog and its health.

A dog handler from the District Police Headquarters in Ostrów Mazowiecka police station, – junior police ensign Sylwester Wyrzykowski, with a tracking dog named Jason organised meetings with pupils from the School Complex no. 3 and Primary School no. 3 in Ostrow Mazowiecki and the Aviation Training Centre - Aviation Technical School in Nagoszów. The children and youths were very eager to ask questions about what a dog's work in the police is like and what one needs to do to become a dog handler.

A dog handler from the District Police Headquarters in Garwolin, – junior police ensign Dariusz Domaszczyński, together with a tracking dog Frida, met with pupils from Primary School No. 1 in Garwolin and kindergarten children from the Public Kindergarten No. 2 in Garwolin. During the visit, children and youth had the opportunity to hear about the types of dogs in service, the training of a dog to work in the Police, and to ask questions about the work of a dog handler and related tasks.

During the meetings with the community, each of the dog handlers also talked about the Education Programme, which funded the 'K9 Europe' project. The police officers presented two results that were produced as part of the project - an educational script and multimedia material that will serve training purposes. Through the organisation of meetings with students, young people, senior citizens or preschool children, police officers visited a total of 40 institutions and approximately 3,000 people attended the meetings.

The K9 Europe project implemented under Component III - Institutional cooperation for the improvement of the quality and relevance of vocational education and training (VET) and lifelong learning of the Programme benefits from a grant of EUR 94,320 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds.

 

Katarzyna Stankowska, Assistance Funds Team of Regional Police Headquarters in Radom

Powrót na górę strony