TRZECIE WARSZTATY I 10 SPOTKANIE OGÓLNE W MADRYCIE.

Data publikacji 01.02.2024

W dniach 23-24 stycznia 2024 r. w Madrycie odbyły się „3rd Workshop and 10th General Assembly” -(trzecie warsztaty oraz 10 Spotkanie ogólne konsorcjum projektu NOTIONES). Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat istniejących i powstających technologii w dziedzinie wywiadu i cyberprzestępczości, a także wymiana doświadczeń i zaopiniowanie opracowywanych rozwiązań w tym oprogramowania oraz systemów bezpieczeństwa. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali praktycy tj. funkcjonariusze i żołnierze zajmujący się cyberprzestępczością, cyberbezpieczeństwem, wywiadem i kontrwywiadem. Oprócz praktyków w projekcie biorą udział przedstawiciele środowisk akademickich i naukowych oraz firmy, które zajmują się w/w zagadnieniami. W trakcie tego spotkania tematem przewodnim było wdrożenie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w produktach, z których korzystają organy ścigania.

Pierwszy dzień rozpoczął się od oficjalnego przywitania uczestników przez organizatora i koordynatora projektu – przedstawicielkę firmy TECNALIA oraz przedstawienia tematyki i planu spotkania,
a w międzyczasie na platformie Microsoft Teams rozpoczęła się transmisja przebiegu spotkania dla członków konsorcjum, którzy nie mogli być w Madrycie. Następnie została przedstawiona prezentacja na temat wyzwań sprzętowych, technologicznych oraz prawnych dotyczących zagadnienia sztucznej inteligencji dla organów ścigania. Podczas prezentacji, prelegent wskazał wyzwania jakie stoją przed krajami społeczności paneuropejskiej w zakresie wdrożenia AI, a także problemy związane z prawodawstwem i sposobie przetwarzania danych przez organy ścigania. Bezpośrednio po prezentacji, uczestnicy zostali podzieleni na grupy składające się z przedstawicieli organów ścigania, uniwersytetów oraz firm technologicznych. W ramach pracy grupowej, temat prezentacji został poddany dyskusji, w wyniku której wysnuto tezy, a także spostrzeżenia każdego ze środowisk. Przedstawiciele Wydziału w Radomiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy biorą udział w projekcie – sierż. szt. Bartłomiej Hodio oraz kom. Michał Pokorski przedstawili problematykę funkcjonowania podmiotów publicznych, w tym polskich organów ścigania w zakresie przetwarzania danych. Ich poglądy poparły firmy technologiczne oraz środowiska akademickie.

Kolejna prezentacja dotyczyła przydatnych zastosowań AI w pracy organów ścigania. Prelegent w swoim wystąpieniu wskazał główny obszar w jakim zastosować można AI - analizę tekstu, obrazu, a także skomplikowane obliczenia matematyczne. Ponadto, w przypadku zastosowania pojedynczych aplikacji opartych na AI wartym przezanalizowania jest możliwość generowania obrazów, chatboty, które wspierałyby proces szkolenia młodych pracowników oraz procesy w informatyce śledczej. Podobnie jak po pierwszej prezentacji, doszło do podzielenia uczestników na grupy. W trakcie dyskusji przedstawiciele Wydziału w Radomiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wskazali, że przedstawione w prezentacji narzędzia okazać się mogą niezwykle przydatne, a wdrożenie rozbudowanej sztucznej inteligencji pozwoli na ograniczenie tzw. false positive, czyli wyników fałszywie dodatnich w przypadku kategoryzacji. Wspomnieli, że część dostępnych na rynku narzędzi wykorzystuje już AI, ale jedynie w ograniczonym zakresie. Wspólnie z grupą wypracowali tezę, że organy ścigania wymagają gruntownych zmian prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Ponadto, chcąc korzystać z rozwiązań chmurowych, za właściwy podmiot do administracji takim serwerem wskazano EUROPOL, który jest uznanym na całym świecie organem, do którego zaufanie mają niemalże wszystkie służby na świecie.

Następnego dnia rozpoczęło się „10th General Assembly”. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji raportu przedstawiciela TECNALIA na temat stopnia realizacji projektu w  kwestii finansowania, a w dyskusji udział brały osoby z każdej z organizacji, które zajmują się tym zagadnieniem. Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu reprezentowały pracownice Zespołu Funduszy Pomocowych, które brały udział w spotkaniu w formie online. Podczas drugiego dnia omawiane były plany rozwojowe poszczególnych firm oraz organizacji. Ponadto tematem objęto organizację kolejnej konferencji konsorcjum NOTIONES. Wstępnie za właściwe miejsce wytypowano Barcelonę w terminie 21-23 maja, gdzie w tym samym czasie odbywać się będzie Barcelona Cybersecurity Congress.

Konsorcjum NOTIONES finansowane ze środków Horizon2020 w ramach którego zrzeszone jest wiele mniejszych projektów (jak np. CC-Driver) pracuje nad wprowadzeniem nowych rozwiązań, które miałyby wspomóc państwa paneuropejskie w zwalczaniu cyberataków, terroryzmu, cyberprzestępczości oraz wzmacniania potencjału militarnego. Jak wynika z przedstawionych wniosków, w ciągu najbliższych lat zostaną przedstawione systemy oraz oprogramowanie, które dzięki udziałowi każdego z członków projektu może lepiej wpisywać się w potrzeby organów ścigania oraz wojska, dzięki współtworzeniu tychże narzędzi z ich bezpośrednim udziałem. Funkcje, jakie mają posiadać te systemy bezpośrednio wpisują się w te potrzeby, a za ich implementację odpowiadają prywatne firmy, chcące rozwijać swój potencjał na rynku. Zaangażowanie  i udział Wydziału w Radomiu Centralnego Biura Zwalczania Przestępczości oraz KWP zs. w Radomiu, oceniane jest niezwykle pozytywnie, a udział praktyków z zakresu zwalczania cyberprzestępczości ma olbrzymie znaczenie dla projektu. Wdrożenie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji niewątpliwie pozytywnie wpłyną na jakość pracy paneuropejskich organów ścigania, a także pozwoli na przeniesienie wielu czasochłonnych czynności z człowieka na AI.

Projekt „NOTIONES” otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020"
w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie Umowy grantowej nr 101021853.

sierż. szt. Bartłomiej Hodio - Wydział w Radomiu Centralnego Biura Zwalczania Cybeprzestępczości

Katarzyna Stankowska - Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

 

THIRD WORKSHOP AND 10TH GENERAL ASSEMBLY IN MADRID

At 23-24 January 2024, "3rd Workshop and 10th General Assembly" was held in Madrid. The purpose of the meeting was to deepen knowledge of existing and emerging technologies in the field of intelligence and cybercrime, as well as to exchange experiences and give opinions on solutions under development including software and security systems. Practitioners, i.e. officers and soldiers involved in cybercrime, cyber security, intelligence and counterintelligence, were invited to participate in the event. In addition to practitioners, representatives of academia and science, as well as companies that deal with the aforementioned issues, are participating. During this meeting, the main topic was the implementation of artificial intelligence solutions in products used by law enforcement agencies.

The first day began with an official welcome to the participants by the organizer and coordinator of the project - a representative of TECNALIA, and the presentation of the subject matter and plan of the meeting, In the meantime a broadcast of the meeting's proceedings began on the Microsoft Teams platform for consortium members who could not attend in person in Madrid. Next was a presentation on the hardware, technological and legal challenges regarding the issue of artificial intelligence for law enforcement agencies. During the presentation, the speaker pointed out the challenges faced by the countries of the pan-European community in implementing AI, as well as problems related to legislation and the way law enforcement agencies process data.

Immediately following the presentation, participants were divided into groups consisting of representatives from law enforcement agencies, universities and technology companies. As part of the group work, the topic of the presentation was discussed, resulting in theses, as well as insights from each of the communities. Representatives of the Field Department in Radom of Central Cybercrime Bureau who are participating in the project – staff sergeant Bartlomiej Hodio and commissioner Michał Pokorski presented the problems of how public entities, including Polish law enforcement agencies, operate in the field of data processing. Their views were supported by technology companies and the academia.

The next presentation dealt with useful applications of AI in law enforcement work. The speaker in his presentation pointed out the main area in which AI can be applied - text and image analysis, as well as complicated mathematical calculations. In addition, for the application of individual applications based on AI, the possibility of generating images, chatbots that would support the process of training young employees and processes in computer forensics are worth analyzing. As after the first prezetation, there was a division of participants into groups. During the discussion, representatives of the Field Department in Radom of Central Cybercrime Bureau pointed out that the tools presented in the presentation could prove to be extremely useful, and that in droving extensive artificial intelligence would allow the reduction of so-called false positives, i.e. false positives in the case of categorization. They mentioned that some of the tools available on the market already use AI, however only to a limited extent.

Together with the group, they developed a thesis that law enforcement agencies require thorough legal changes in the processing of personal data. In addition, wanting to use cloud solutions, EUROPOL was identified as the right entity to administer such a server, which is an internationally recognized body that is trusted by almost every service in the world.

The next day the "10th General Assembly" started. The meeting began with the presentation of a report by a representative of TECNALIA on the level of implementation of the project in terms of funding, and the discussion was attended by people from each of the organizations that deal with this issue. Regional Police Headquarters in Radom was represented by employees of the Assistance Funds Team who participated in the meeting in online form. During the second day, the development plans of individual companies and organizations were discussed. In addition, the topic included the organization of the next NOTIONES consortium conference. The preliminary choice of Barcelona on May 21-23, where the Barcelona Cybersecurity Congress will be held at the same time, was selected as the appropriate venue.

The NOTIONES consortium, funded by Horizon2020, under which a number of smaller projects (such as CC-Driver) are affiliated, is working on introducing new solutions to assist pan-European countries in combating cyber attacks, terrorism, cyber crime and strengthening military capabilities. According to the findings, in the upcoming years, systems and software will be presented that, through the participation of each project member, can better fit the needs of law enforcement agencies and the military by co-creating these tools with their direct participation. The functions to be possessed by these systems are directly in line with these needs, and private companies willing to develop their potential in the market are responsible for their implementation. The involvement and participation of the Field Department in Radom of Central Cybercrime Bureau and the Regional Police Headquarters in Radom, is assessed extremely positively, and the participation of practitioners in the field of combating cybercrime is of great importance for the project. The implementation of artificial intelligence solutions will undoubtedly have a positive impact on the quality of the work of pan-European law enforcement agencies, and will allow many time-consuming activities to be transferred from humans to AI.

The "NOTIONES" project has received funding from the European Union's Horizon 2020 program

for research and innovation under Grant Agreement No. 101021853.

 

Katarzyna Stankowska – Assistance Funds Team of Regional Police Headquarters in Radom

 

 

Powrót na górę strony