Pierwszy pilotaż projektu POLIIICE

Data publikacji 09.04.2024

Pierwszy pilotaż projektu POLIIICE odbył się w dniach 19-21 marca 2024 r. w NOKIA 5G Lab w Lannion, we Francji. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele instytucji wchodzących w skład konsorcjum projektu: partnerzy techniczni, przedstawiciele europejskich organów ścigania oraz wizytatorzy zewnętrzni, którzy razem wnoszą swoją wiedzę, potencjał i wartościowy wkład w pracę nad rezultatami projektu.

Spotkanie w Lannion miało na celu demonstrację wprowadzonych do tej pory technologii oraz badanie dalszych możliwości wsparcia organów ścigania w procedurach operacyjnych. Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Laboratorium Kryminalistycznego – asp. szt. Tomasz Wąsik oraz Michał Kwiatkowski.

Trzydniowe spotkanie obejmowało prezentacje techniczne rozwiązań wypracowanych w ramach pierwszego pilotażu oraz dyskusje partnerów nad temat dalszego rozwoju prac w projekcie.

Jeden z partnerów konsorcjum - BAE Systems Digital – instytucja, która zrzesza  800 światowej klasy ekspertów w dziedzinie danych, technologii cyfrowych, cybernetycznych i wywiadowczych zaprezentowała w jaki sposób rozwiązania projektowe mogą pomóc organom ścigania w procedurach operacyjnych. Nokia Bell – która jako partner w zakresie sieci o znaczeniu krytycznym, jest zaangażowana w innowacje i przywództwo technologiczne w zakresie sieci mobilnych, stacjonarnych i chmurowych, przedstawiła opcje techniczne interfejsu dotyczącego cyberwywiadu, który zostanie zastosowany w pilotażowym projekcie.

Uczestnicy spotkania w Lannion aktywnie brali rówież udział w procesie oceny pierwszego pilotażu projektu, zebrane zostały informacje zwrotne od przedstawicieli policji z krajów UE, partnerów technicznych i gości zewnętrznych na temat ich dotychczasowych doświadczeń z projektem i pilotażem. Wszyscy partnerzy techniczni aktywnie przyczynili się do pomyślnego wdrożenia pierwszego projektu pilotażowego, który wspierał będzie kolejne miesiące projektu i zaplanowane działania.

Spotkanie zakończyło się interesującymi prezentacjami, w których CEA-Leti – francuski instytut badań technologicznych i pionier w dziedzinie mikro- i nanotechnologii przedstawił narzędzie Cyber Intelligence Typu 1 i 2. Narzędzie Cyber Inteliigence Type 1 ulepsza istniejące ataki mikroarchitektoniczne, aby ułatwić wyodrębnianie informacji tajnych wykorzystywanych do szyfrowania wiadomości na danym celu, a Cyber Intelligence Type 2 to cyberwywiad wykorzystujący luki w zabezpieczeniach sprzętowych urządzeń brzegowych w celu przełamania szyfrowania. Centrum Doskonalenia Badań nad Terroryzmem, Rezyliencją, Wywiadem i Przestępczością Zorganizowaną (CENTRIC), którego misją jest  misją jest wypełnienie luki między badaniami stosowanymi
a praktyką bezpieczeństwa operacyjnego przedstawił narzędzie Cyber Inteliigence Type 3 - cyberwywiad wykorzystujący różne techniki manipulacji w celu wykrycia ukrytych wirtualnych tożsamości, adresów IP i danych uwierzytelniających (nazw użytkowników i haseł).

Projekt POLIIICE został zaprojektowany w celu zapewnienia opłacalności, bezpieczeństwa i integralności legalnego przechwytywania nowej ery i zapewni ramy prawne i etyczne dla każdego z jego środków, przy ścisłym przestrzeganiu zasad ochrony prywatności i etyki działania. POLIIICE przyczyni się do standaryzacji legalnego przechwytywania i zaleci zmiany w przepisach UE w celu skutecznego dostosowania wizji POLIIICE i innowacyjnych środków w zakresie zintegrowanego dostępu do Internetu.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej "Horyzont Europa" w zakresie Badań i innowacji na podstawie Umowy grantowej nr 101073795.

Katarzyna Stankowska, Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

 

First pilot of the POLIIICE project

The first pilot of the POLIIICE project was held from 19-21 March 2024 at the NOKIA 5G Lab in Lannion, France. The event was attended by representatives of the institutions that are part of the project consortium: technical partners, representatives of European law enforcement agencies and external visitors, who together bring their knowledge, capacity and valuable input to the work on the project results. The meeting in Lannion was aimed at demostrating the technologies introduced so far and exploring further possibilities to support law enforcement agencies in operational procedures. On behalf of the Regional Police Headquarters based in Radom, the meeting was attended by representatives of the Forensic Laboratory – police staff ensign Tomasz Wąsik and Michał Kwiatkowski.

The three-day meeting included technical presentations of the solutions developed in the first pilot and discussions between partners on the further development of the project's work.

One of the consortium partners, BAE Systems Digital - an institution with 800 world-class experts in data, digital, cyber and intelligence technologies - presented how the project solutions can assist law enforcement agencies in operational procedures. Nokia Bell - which, as a mission-critical networking partner, is committed to innovation and technology leadership in mobile, fixed and cloud networks - presented technical options for the cyber intelligence interface that will be used in the pilot project. Participants at the Lannion meeting were also actively involved in the evaluation process of the first pilot project, feedback was gathered from police representatives from EU countries, technical partners and external guests on their experiences with the project and the pilot so far. All technical partners actively contributed to the successful implementation of the first pilot project, which will support the following months of the project and the planned activities.

The meeting concluded with interesting presentations in which CEA-Leti - a french technological research institute and pioneer in the field of micro- and nanotechnology - presented the Cyber Intelligence Type 1 and 2 tool. The Cyber Inteliigence Type 1 tool enhances existing micro-architectural attacks to facilitate the extraction of secret information used to encrypt messages on a given target, and Cyber Intelligence Type 2 is a cyber intelligence tool that exploits vulnerabilities in the hardware security of edge devices to break encryption. The Centre of Excellence for Research on Terrorism, Resilience, Intelligence and Organised Crime (CENTRIC), whose mission is to bridge the gap between applied research and operational security practice, has presented Cyber Inteliigence Type 3, a cyber intelligence tool that uses various manipulation techniques to detect hidden virtual identities, IP addresses and credentials (usernames and passwords).

POLIIICE is designed for ensuring the cost-effectiveness, security and integrity of the new age LI and will provide the legal and ethical framework for each of its measures while strictly complying with privacy preserving and ethics rules of operation. POLIIICE will contribute to the LI standardization and will recommend EU regulation changes for effective adaptation of POLIIICE vision and innovative LI measures.

This project has received funding from the European Union's Horizon EUROPA  research and innovation program under Grant Agreement No. 101073795.

Katarzyna Stankowska, Assistance Funds Team of Regional Police Headquarters in Radom

Powrót na górę strony