Informacje o SPKP

Informacje o Wydziale

Data publikacji 03.04.2023

U progu XXI wieku Policja musiała stawić czoła nowemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa Państwa, jakim była rozwijająca się przestępczość zorganizowana i towarzyszące jej porachunki grup przestępczych, które dopuszczały się rozbojów, pobić, zabójstw na zlecenie, jak również terroru kryminalnego.

Do 2000 roku na terenie garnizonu mazowieckiego, w skład którego weszło 5 byłych województw tj. radomskie, siedleckie, ciechanowskie, ostrołęckie i płockie, brakowało wyspecjalizowanej grupy realizacyjnej przygotowanej do prowadzenia działań bojowych mogącej wesprzeć wydziały kryminalne w walce z tego typu przestępstwami. Potrzebę wzmocnienia potencjału Policji garnizonu mazowieckiego w zwalczaniu poważnej przestępczości widział w tym czasie ówczesny Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, który z dniem 1 lutego 2000 roku utworzył w Wydziale Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu Sekcję III Interwencyjną o strukturze 14 etatów policyjnych.

Kandydatów do powstałej Sekcji poszukiwano wśród instruktorów policyjnych z zakresu taktyk i technik interwencji oraz strzelań policyjnych, a także pośród funkcjonariuszy uprawiających różnego rodzaju dyscypliny sportowe. Osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną przystępowały do drugiego etapu stanowiącego test sprawności fizycznej obejmujący następujące konkurencje: podciąganie się na drążku, wyciskanie sztangi na ławeczce leżąc, wejście na 5 metrową linę siłą rąk, bieg na dystansie 5000 metrów, przejście przez most linowy na dystansie 30 metrów, pływanie na dystansie 200 metrów. Egzaminy pomyślnie przeszło ośmiu funkcjonariuszy, którzy stanowili trzon Sekcji Interwencyjnej. Celem właściwego przygotowania funkcjonariuszy do prowadzenia działań bojowych wdrożono program doskonalenia zawodowego1, opracowany na podstawie programu szkolenia dla funkcjonariuszy etatowych pododdziałów antyterrorystycznych Policji. Obejmował on w szczególności intensywne treningi z zakresu strzelania, taktyki oraz technik samoobrony. W 2001 roku Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu widząc pozytywne aspekty funkcjonowania Sekcji Interwencyjnej, Rozkazem Organizacyjnym rozszerzył strukturę etatową Sekcji z 14 etatów policyjnych na 22.

W 2002 roku, aby skrócić szczeble decyzyjności kierowania Sekcji do działań, a tym samym poprawić mobilność komórki, Sekcja Interwencyjna została wyłączona z Wydziału Prewencji i podlegała bezpośrednio Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu od spraw prewencji, przy jednoczesnej zmianie struktury z 22 etatów policyjnych na 19. Po raz pierwszy pojawiła się również oficjalna naszywka formacji - Skorpion na tle biało-czerwonej tarczy opisanej w górnej części dużymi literami S.I.R. (Sekcja Interwencyjna Radom) na dole zaś znajdowała się wstęga policyjna z napisem „KWP RADOM”.

Do zadań Sekcji należało: bezpośredni udział w działaniach pościgowo-blokadowych oraz działaniach przywracających poważnie naruszony porządek publiczny; Ddoraźna ochrona osób i obiektów realnie zagrożonych działaniami groźnych przestępców; konwojowanie niebezpiecznych przestępców i wartościowych przesyłek; likwidacja zagrożeń związanych z zamachami terrorystycznymi; wykonywanie innych zadań policyjnych wymagających specjalnych umiejętności lub specjalnego wyposażenia; systematyczne szkolenie celem utrzymania stałej, podwyższonej sprawności fizycznej i bojowej; wykonywanie innych niż wymienione zadania zlecone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Po tragicznych wydarzeniach w Magdalence w 2003 roku na podstawie Decyzji Komendanta Głównego Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu powstała Sekcja Antyterrorystyczna, która została utworzona poprzez reorganizacje istniejącej Sekcji Interwencyjnej. Zmiany te umożliwiły funkcjonariuszom radomskiej komórki antyterrorystycznej udział w centralnych szkoleniach organizowanych dla pododdziałów antyterrorystycznych, przygotowujących do realizacji zadań o najwyższym stopniu trudności.

Kluczowym punktem zwrotnym mającym bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu wyszkolenia i poprawę wyposażenia Sekcji Antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu było nawiązanie współpracy z podobnymi formacjami podległymi MSWiA i MON, a także z podmiotami zewnętrznymi. Wspólna wymiana doświadczeń pozwoliła przyjąć najlepsze rozwiązania szkoleniowe i sprzętowe, co niewątpliwie dało odzwierciedlenie we wszechstronnym przygotowaniu funkcjonariuszy do prowadzenia realizacji o najwyższym stopniu trudności.

Wychodząc naprzeciw nowym zagrożeniom związanym ze współczesnym terroryzmem oraz realizując wnioski wynikające z zaakceptowanej przez Komendanta Głównego Policji Koncepcji usprawnienia, koordynacji i ujednolicenia systemu jednostek i komórek antyterrorystycznych Policji z dniem 1 maja 2017 roku w miejsce istniejącej Sekcji Antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu utworzono Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Radomiu. Od 5 kwietnia 2019 roku nazwa zmieniła się na Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu.

Fot. Łukasz Wójcik/Rafał Jeżak

 

Powrót na górę strony