Sztab Policji

Szkolenie z zakresu przygotowań obronnych w Policji

Data publikacji 04.11.2021

W dniach 27-29 października 2021 roku w „Domu Pracy Twórczej” Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym odbyło się szkolenie obronne dla policjantów oraz pracowników komórek organizacyjnych KWP z siedzibą w Radomiu oraz podległych jednostek realizujących zadania obronne w komórkach sztabowych i prewencji.

Ponadto w szkoleniu udział wzięli zaproszeni goście z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach nadzorujący przygotowania obronne w jednostkach macierzystych. Uczestników szkolenia oraz zaproszonych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu inspektor Waldemar Wołowiec, który w trakcie  wypowiedzi podkreślił ważną rolę Policji w systemie bezpieczeństwa narodowego.

W dalszej kolejności głoś zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu inspektor Jakub Gorczyński, który poruszył kwestie dotyczące planowania obronnego, w tym staranności oraz rzetelności sporządzania dokumentacji obronnej. Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu młodszy inspektor Michał Pawliński zapoznał uczestników z trzydniowym harmonogramem szkolenia oraz tematyką szkolenia, a także omówił kwestie organizacyjne.

Podczas szkolenia doskonalono wiedzę i umiejętności osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z realizacją zadań obronnych. Omówiono również przebieg ćwiczenia pk. „EGIDA-21” związanego z powołaniem rezerw osobowych, które to odbyło się w dniu 17 października 2021 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz Komendach Powiatowych Policji w Przysusze, Szydłowcu, Lipsku i Zwoleniu. W trakcie zajęć zrealizowano tematy szkoleniowe określone przez Komendanta Głównego Policji w Planie Szkolenia Obronnego w Policji na 2021 rok. Łącznie tematyka objęła 15 zagadnień. komisarz Jarosław Cieślik oraz komisarz Tomasz Ornat ze Sztabu Policji KWP z siedzibą w Radomiu omówili założenia do opracowania nowego Planu działania kierownika jednostki zmilitaryzowanej w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w zakresie udziału jednostek organizacyjnych Policji w organizacji systemu kierowania w Policji, zasad opracowywania tabeli oraz kart realizacji zadań operacyjnych, systemu HNS (Host Nation Support), w tym organizacji i funkcjonowania oraz zasad udzielania przez Policję wsparcia wojskowym organom regulacji ruchu przy przemieszczaniu wojsk po terytorium RP oraz zasad funkcjonowania Stałego Dyżuru w Policji.

Pozostała tematyka omówiona została przez wyznaczonych prelegentów z Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu, Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP zs. w Radomiu, Wydziału Finansów KWP zs. w Radomiu, Wydziału Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu, Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP zs. w Radomiu, Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu, Wydziału Transportu KWP zs. w Radomiu oraz Wydziału Inwestycji i Remontów KWP zs. w Radomiu i obejmowała m.in.: problematykę występujących nieprawidłowości w trakcie kontroli z zakresu przygotowań obronnych, zagadnienia z zakresu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby obronne w Policji, zagadnienia związane ze szczególną ochrona obiektów kategorii II, realizacji zadań przez Policję w ramach zabezpieczenia kolumn transportowych HNS (Host Nation Support), zabezpieczenia logistycznego jednostki zmilitaryzowanej, w tym sposobów pozyskiwania nieruchomości oraz sprzętu transportowego na potrzeby militaryzacji jednostki.

Na zakończenie szkolenia I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu inspektor Jakub Gorczyński podsumował trzydniowe szkolenie oraz wspólnie z młodszym inspektorem Michałem Pawlińskim wręczyli certyfikaty uczestnictwa w przedsięwzięciu.

Realizacja przedmiotowego szkolenia jest jednym z etapów przygotowań obronnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, i ma celu pogłębienie wiedzy w przedmiotowej materii osób realizujących zadania obronne w Policji. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach limitu przyznanych środków finansowych z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych - działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne na lata 2021-2035.

Opracował: kom. Tomasz Ornat

Powrót na górę strony