Nieetatowa Grupa Negocjatorów

Policyjni negocjatorzy

Data publikacji 12.04.2023

Na mocy Zarządzenia 8/92 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie organizacji oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych Policji, ponad 30 lat temu powołana została pierwsza w strukturach Policji komórka organizacyjna ds. negocjacji policyjnych. Swoje pierwsze kroki policyjni negocjatorzy stawiali w KSP w ramach Wydziału Antyterrorystycznego KSP i utworzonej pierwszej Sekcji ds. negocjacji.

Dzisiejsze funkcjonowanie negocjatorów policyjnych to dobrze rozwinięta działalność, którą kieruje krajowy koordynator ds. negocjacji policyjnych w Głównym Sztabie Policji KGP. Natomiast w Komendach Wojewódzkich/Stołecznej Policji za pracę negocjatorów odpowiada wojewódzki koordynator ds. negocjacji policyjnych. Ponadto negocjatorzy policyjni pełnią również służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, gdzie za ich funkcjonowanie odpowiada kierownik sekcji negocjacji.

Negocjatorzy policyjni kierowani są do działań w chwili wystąpienia sytuacji szczególnej w związku ze zdarzeniem, w wyniku którego doszło lub może dojść do utraty życia, zdrowia ludzkiego, mienia lub ze zdarzeniem w wyniku, którego doszło lub może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności związanej z:

  • zapowiedzią popełnienia samobójstwa,
  • groźbą bezprawnego użycia broni, niebezpiecznego narzędzia, urządzenia, materiału lub innego środka mogącego stwarzać zagrożenie dla osób lub mienia,
  • wzięciem i przetrzymywaniem zakładników,
  • prawdopodobieństwem wystąpienia bądź wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
  • okupacją lub blokadą obiektów czy szlaków komunikacyjnych.

Negocjator to osoba o szczególnych predyspozycjach. Musi ją cechować nie tylko spokój i opanowanie w sytuacjach kryzysowych, ale również rozsądek i przewidywalność następstw podejmowanych działań. To bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż na szali komunikacji pomiędzy sprawcą sytuacji niebezpiecznej, a negocjatorem policyjnym, leży nie tylko jej rozwiązanie, ale również zminimalizowanie negatywnych skutków.

Negocjatorem policyjnym może zostać funkcjonariusz w służbie stałej, który uzyskał pozytywny wynik badań psychologicznych oraz ukończył szkolenie zawodowe lokalne dla negocjatorów policyjnych organizowane przez Komendę Główną Policji. Policjant powinien deklarować gotowość wykonywania zadań w zakresie negocjacji policyjnych oraz uzyskać akceptację wojewódzkiego koordynatora ds. negocjacji policyjnych do funkcjonowania w grupie negocjacyjnej.

W skład Nieetatowej Grupy Negocjatorów Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu wchodzi obecnie 27 policjantów z garnizonu mazowieckiego, natomiast stale prowadzony jest nabór dla nowych członków grupy negocjacyjnej.

Koordynatorem działania Negocjatorów KWP zs. w Radomiu jest -  sierż. szt. Dominik Krzciuk

Powrót na górę strony