Priorytety i zakres zadań WRD

Zakres zadań WRD

Data publikacji 19.07.2016

Do zakresu zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy, między innymi:

1. ocena sposobu organizacji służby ruchu drogowego, identyfikowanie problemów, wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań naprawczych, a także monitorowanie jej efektywności

2. koordynowanie i nadzorowanie działań jednostek organizacyjnych Policji garnizonu mazowieckiego w zakresie organizacji i pełnienia służby ruchu drogowego

3. nadzorowanie działań z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń rejestrujących zachowania jego uczestników oraz w zakresie techniki drogowej i ekologii na drogach garnizonu mazowieckiego

4. nadzorowanie i obsługa systemu ewidencji wypadków i kolizji drogowych oraz ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

5. opiniowanie projektów organizacji ruchu lub jej zmian na drogach krajowych i wojewódzkich, a także wniosków o wykorzystanie dróg w sposób szczególny;

6. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym

7. nadzorowanie zagadnień związanych z ujawnieniem naruszeń przepisów w transporcie drogowym w zakresie przekazywania przez terenowe jednostki Policji właściwej dokumentacji do dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego

8. inspirowanie, koordynowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej w zakresie popularyzowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powrót na górę strony