Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Data publikacji 09.04.2019

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu:

  • adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KWP z siedzibą w Radomiu:

      Sylwia Fila (zastępca IOD Aleksandra Piechocka) 

  • adres: ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom,
  • e-mail: iod.kwp@.ra.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

W  KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony