Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 29.11.2016

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. 
Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: 

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25,  06-400 Ciechanów


telefaksem przesyłać na numer: 47 703 14 30   

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:  kppciechanow@ra.policja.gov.pl

INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ ·        
Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie

Poniedziałek w godz. 16:00-18:00
wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie KPP Ciechanów  
tel. 47 703 12 11 
  
Policjanci Zespołu Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie przyjmują:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 

Powrót na górę strony