Wydział Kryminalny

Data publikacji 24.11.2016

 Naczelnik


nadkom. Robert Mystkowski

tel. 47 70 532 10

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego


podinsp. Radosław Dudek

tel. 47 70 532 18

 

Sekretariat Wydziału Kryminalnego


tel. 47 70 532 20, 47 70 532 86

 

 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy w szczególności:

 1. zapobieganie, rozpoznawanie, ujawnianie i wykrywanie sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu, w tym dobrom kultury narodowej, przestępczości narkotykowej, gospodarczej i korupcyjnej poprzez wszczynaniei prowadzenie form pracy operacyjnej oraz stosowanie metod pracy operacyjnej;

 2. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi mającymi na celu przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw kryminalnych, gospodarczych i przestępstw korupcji oraz zjawisk kryminogennych i patologii społecznej;

 3. prowadzenie rozpoznania w zakresie zjawisk i zdarzeń dotyczących nielegalnego posiadania broni palnej i materiałów wybuchowych, a także przeciwdziałanie aktom terrorystycznym na obiekty o znaczeniu strategicznym;

 4. prowadzenie rozpoznania w zakresie zjawisk i zdarzeń dotyczących środowiska pseudokibiców;

 5. prowadzenie poszukiwań za osobami ukrywającymi się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości oraz osobami zaginionymi, identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok;

 6. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, prokuraturami, sądami oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych;

 7. kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych i dowodów rzeczowych zgodnie z wymogami techniczno-kryminalistycznymi i formalno-procesowych;

 8. wszechstronne wykorzystanie w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych zabezpieczonych śladów kryminalistycznych i dowodów rzeczowych, poprzez określenie ich przydatności do badań kryminalistycznych, a także typowanie rodzaju materiału porównawczego do badań z zabezpieczonym materiałem dowodowym;

 9. realizacja zadań w zakresie ochrony osób zagrożonych działaniami przestępczymi, wynikających z odrębnych przepisów;

 10. prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych i dokumentacji z tym związanej;

 11. sporządzanie dokumentów rejestracyjnych i ewidencyjnych dotyczących osób, zdarzeń oraz realizowanie czynności określonych przepisami o pracy operacyjno - rozpoznawczeji procesowej;

 12. współpraca z osobowymi źródłami informacji w celu zbierania informacjio interesujących Policję zjawiskach, zdarzeniach, osobach, środowiskach i obiektach;

 13. obsługa i prowadzenie funduszu operacyjnego;

 14. sporządzanie harmonogramów i sprawozdań okresowych z przebiegu pracy operacyjnej;

 15. wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej;

 16. eksploatacja policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzania danych źródłowych wytworzonych w Komendzie oraz dokonywanie prostych sprawdzeńi analiz;

 17. współpraca z komórkami organizacyjnymi służby kryminalnej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, zwanej dalej „KWP”.

 
Powrót na górę strony