Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wgs/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:2020-09-22.

Data ostatniej dużej aktualizacji:2020-09-22.

Strona internetowa http://mazowiecka.policja.gov.pl/wgs/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,

  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-18 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie:

ul. 3-go Maja 17

adres poczty elektronicznej: krzysztof.budner@ra.policja.gov.pl

47 70 532 12

Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Budner koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, znajduje się na ul. 3-go Maja 17, 09-500 Gostynin. Siedziba oznaczona jest napisem „POLICJA” nad głównym wejściem.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową  znajduje się od ul. 3-go Maja 17 (wejście główne). W rejonie budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
W poczekalni, po lewej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie recepcji z oknem opatrzonym urządzeniem, służącym do komunikowania się z interesantami.
Po prawej stronie od wejścia do budynku znajduje się aparat telefoniczny z którego można skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.
Interesanci, przebywający w budynku poruszają się wyłącznie w obecności policjantów lub pracowników cywilnych KPP w Gostyninie.


Budynek Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie jest 2-piętrowy. Na każdą z kondygnacji prowadzą schody.  Piętra budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Wejście prowadzi na parter budynku, gdzie zlokalizowano pokoje dzielnicowych. Na poziomie parteru budynku odbywa się obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na terenie KPP w Gostynin, niepełnosprawny interesant porusza się pod opieką policjanta lub pracownika cywilnego.
W budynku nie ma wind.


Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta znajdująca się na parterze budynku  jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
Do budynku oraz jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie zapewnia niesłyszącym interesantom kontakt za pomocą wiadomości SMS/ MMS, nr tel. 797 017 451.
Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.
Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Powrót na górę strony