Wydział Prewencji

Data publikacji 24.11.2016

Naczelnik Wydziału Prewencji

podinsp. Dariusz Dutkowski

tel. 47 70 532 29

 
 

 

  Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

asp.szt. Marcin Cichoński

tel. 47 70 532 33

 

Sekretariat Wydziału Prewencji

tel. 47 70 532 12

 

 

Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

 1. koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie organizowania i pełnienia służby patrolowej, w tym również w komunikacji publicznej, terenach wodnych i terenach przywodnych;

 2. koordynowanie i nadzorowanie zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby obchodowej;

 3. koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z używaniem i utrzymaniem psów służbowych w służbie prewencyjnej;

 4. koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie zapobiegania i ujawniania wykroczeń oraz współdziałanie z innymi organami zajmującymi się tą problematyką;

 5. sprawowanie nadzoru nad czynnościami wyjaśniającymi w sprawach o wykroczenia;

 6. współdziałanie z organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;

 7. analizowanie zjawisk kryminogennych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą dzieci i młodzieży oraz wypracowywanie metod i form przeciwdziałania tym zjawiskom;

 8. zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz występowaniu zjawisk kryminogennych poprzez działania z zakresu profilaktyki społecznej;

 9. inicjowanie programów prewencyjnych i profilaktycznych oraz innych przedsięwzięć ukierunkowanych na:

 10. tworzenie warunków do efektywnego współdziałania z instytucjami i organizacjami społecznymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 11. przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z demoralizacją i przestępczością nieletnich,

 12. współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i zjawisk patologii społecznej oraz popularyzacji wiedzy o skutecznych metodach i środkach ich zapobiegania,

 13. kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 14. współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami pozapolicyjnymi w zakresie realizacji zadań służbowych;

 15. organizowanie, wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

 16. organizowanie, wykonywanie i nadzór nad realizacją konwojów i doprowadzeń;

 17. opracowywanie planów i prowadzenie szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu wykonywania służby konwojowej, doprowadzeń, realizacji zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

 18. zapewnienie optymalnego wykorzystania sił i środków Komendy w związku z realizacją zadań konwojowych i doprowadzeń;

 19. bieżące monitorowanie oraz gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczących realizacji konwojów i doprowadzeń osób;

 20. prowadzenie czynności wyjaśniających w związku z wydarzeniami nadzwyczajnymi zaistniałymi podczas realizacji konwojów i doprowadzeń osób, pełnienia służby
  w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz opracowywanie meldunków dla KWP w tym zakresie;

 21. zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska kierowania Komendy oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez służbę dyżurną;

 22. bieżące monitorowanie oraz gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a takżekoordynowaniei organizowanie policyjnych działań na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

 23. zapewnienie gotowości sił i środków wchodzących w skład nieetatowego pododdziału prewencji Policji ze stanu Komendy do wsparcia realizacji zadań związanychz zabezpieczeniem zgromadzeń publicznych oraz innych działań policyjnych określonych w odrębnych przepisach;

 24. nadzorowanie obsługi zgłoszeń na numery alarmowe oraz prawidłowości wprowadzanych danych do Krajowego Systemu Informacji Policji, zwanego dalej „KSIP”, i Systemu Wspomagania Dowodzenia przez komórki organizacyjne Komendy;

 25. sprawowanie nadzoru nad terminowością, kompletnością i aktualnością rejestracjiw Policyjnym Rejestrze Imprez Masowych;

 26. koordynowanie działań prowadzonych przez komórki organizacyjne nadzorowane przez Komendanta, polegających na zabezpieczeniu miejsc czasowego pobytu osób podlegających ochronie oraz tras przejazdu transportów materiałów niebezpiecznych, wartości pieniężnych i muzealiów, imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych odbywających się na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;

 27. zapewnienie obiegu informacji o zagrożeniach związanych z przebiegiem imprez, uroczystości i zgromadzeń publicznych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Komendy i innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;

 28. sprawowanie nadzoru nad efektywnym wykorzystaniem sił i środków Policji w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszania porządku publicznego;

 29. zapewnienie skutecznej reakcji Policji na zgłoszenie o ujawnieniu lub podłożeniu ładunku wybuchowego, a w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych wsparcie działań poprzez policyjnych negocjatorów;

 30. współdziałanie z innymi służbami i instytucjami w zakresie możliwości wykorzystania potencjału tych służb i instytucji w działaniach o charakterze porządkowymi ratowniczym;

 31. utrzymywanie ciągłej gotowości planistyczno-sztabowej do podjęcia działańw przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz przygotowania do wykonywania zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa;

 32. opracowywanie i bieżąca aktualizacja:

 33. planu działania Komendanta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

 34. planu działania Komendanta w warunkach wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych,

 35. systemu alarmowego Komendy oraz sprawowanie nadzoru w zakresie dotyczącym właściwej organizacji alarmowania i ustalenia odpowiednich procedur niezbędnych
  dla osiągania wyższych stanów gotowości do działań w Komendzie,

 36. dokumentacji związanej z wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych dla komórek organizacyjnych Komendy,

 37. procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych,

 38. prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu łączności będącego w użytkowaniu Komendy;

 39. opracowywanie planu ochrony fizycznej obiektów Komendy;

 40. realizacja zadań w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomieniem stałych dyżurów w Komendzie;

 41. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z podmiotami pozapolicyjnymi (komórkami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, Państwową Strażą Pożarną i jednostkami Sił Zbrojnych) z zakresu przygotowań do działania w warunkach sytuacji kryzysowych i przygotowań obronnych w Komendzie oraz udziału w takich przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty;

 42. planowanie i organizowanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Komendę oraz przedsięwzięć na rzecz Sił Zbrojnych, Obrony Cywilnej i innych podmiotów;

 43. obsługa i nadzór nad Systemem Utajonej Łączności Telekopiowej Policji SUŁTelP POUFNE;

 44. wydawanie kart rejestracyjnych broni pneumatycznej oraz wydawanie pozwoleń na brońw zakresie właściwości Komendanta;

 45. wydawanie opinii o osobach ubiegających się o wpis oraz wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

 46. wydawanie opinii o osobach ubiegających się o wydanie licencji detektywa;

 47. wykonywanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzanie i aktualizacja danych w aplikacji POBYT;

 48. wydawanie opinii o osobach zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

 49. prowadzenie magazynu podręcznego sprzętu uzbrojenia i ewidencji z nim związanej;

 50. prowadzenie magazynu podręcznego amunicji oraz dokumentacji związanej
  z jej użyciem;

 51. wykonywanie zadań w zakresie bezpośredniej ochrony obiektów Komendy;

 52. prowadzenie ewidencji holowań zabezpieczonych pojazdów i opłat za ich parkowanie;

 53. nadzór funkcjonalny nad służbą prewencyjną w posterunkach Policji;

 54. współpraca z komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach prewencji, sztabowych, postępowań administracyjnych oraz konwojowych.

Powrót na górę strony