Zespół Kadr i Szkolenia

Data publikacji 24.11.2016

 

Zespół Kadr i Szkolenia

tel.47 70 532 28, 47 70 532 84

 

 

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników Komendy w zakresie należącym do właściwości Komendanta;

 2. organizowanie przedsięwzięć w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów i szkoleń pracowników Komendy;

 3. opracowywanie projektów indywidualnych aktów administracyjnych Komendanta;

 4. doskonalenie struktury organizacyjnej Komendy przez monitorowanie i ocenę zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, analizowanie i opiniowanie propozycji zmian strukturalnych;

 5. przeprowadzanie czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
  do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 6. przeprowadzanie naboru na stanowiska pracownicze w Komendzie;

 7. opracowywanie i nowelizowanie regulaminu Komendy;

 8. prowadzenie ewidencji etatowo-kadrowej Komendy, sporządzanie meldunku o stanie kadr Policji oraz innych informacji o stanie etatowo-kadrowym, obsługa Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji i Systemu Wspomagania Obsługi Policji, zwanego dalej „SWOP”;

 9. opracowywanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej Komendy jako jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji, zgodniez obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

 10. wydawanie legitymacji służbowych pracownikom Komendy oraz prowadzenie ewidencji dokumentów wydawanych policjantom i pracownikom Komendy;

 11. prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych oraz pieczęci i stempli służbowych;

 12. koordynowanie działań i nadzór nad problematyką przestrzegania dyscypliny służbowejw Komendzie, w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących problematyki dyscypliny

 13. gromadzenia i udostępnienia zbioru biblioteki zawodowej;

 14. współpracy z komórką organizacyjną KWP właściwą w sprawach kadr i szkolenia.

Powrót na górę strony