Zespół Finansów, Zaopatrzenia i Transportu

Data publikacji 24.11.2016

 

 

 

Zespół Finansów, Zaopatrzenia i Transportu

47 70 532 16, 47 70 532 85, 47 70 532 03

 

 

Do zadań Zespołu Finansów, Zaopatrzenia i Transportu należy w szczególności:

 1. realizacja wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w ramach przyznanego limitu finansowego w odpowiednich paragrafach i pozycjach klasyfikacji wydatków budżetowych;

 2. sporządzanie comiesięcznych wykazów należności policjantów i pracowników Policji, list należności pozapłacowych dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rozliczanie dokumentacji finansowej wydatków w ramach limitów finansowych;

 3. sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz kontrola stwierdzająca dokonanie operacji księgowych zgodniez obowiązującym obiegiem dokumentów w KWP;

 4. wystawianie, podpisywanie, prowadzenie rejestru faktur w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych oraz nadzór nad terminowymi wpłatami należności;

 5. rozliczanie „sum do rozliczenia”;

 6. obsługa SWOP;

 7. prowadzenie postępowań w sprawach szkód w majątku Komendy;

 8. przeprowadzanie spisów z natury i wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych;

 9. prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia w rozbiciu na poszczególnych użytkowników i uzgadnianie jej raz w roku z ewidencją analityczną prowadzonąw Wydziale Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP;

 10. wydawanie i prowadzenie ewidencji magazynowo-materiałowej wydanych materiałówi napoi chłodzących poszczególnym użytkownikom;

 11. sporządzanie wykazów dodatkowych należności za niewydane w naturze posiłki profilaktyczne oraz równoważnika za żywienie psów służbowych w formie elektronicznej i papierowej;

 12. wydawanie talonów na posiłki profilaktyczne oraz rozliczanie ilości wydanych posiłków;

 13. zgłaszanie potrzeb Komendy w zakresie sprzętu, wyposażenia i materiałów;

 14. dostarczanie do zakładów naprawczych, z którymi są zawarte umowy, sprzętui wyposażenia do naprawy, konserwacji i legalizacji;

 15. prowadzenie magazynu podręcznego sprzętu i materiałów;

 16. prowadzenie ewidencji i naliczanie dopłat do wypoczynku;

 17. prowadzenie nadzoru nad zużyciem oleju napędowego w agregatach prądotwórczych oraz pozostałym sprzęcie gospodarczym zasilanym paliwem;

 18. bieżąca konserwacja budynków służbowych i mieszkalnych;

 19. prowadzenie ewidencji mieszkań będących w dyspozycji Komendanta i nadzorowanie gospodarki mieszkaniowej w Komendzie;

 20. prowadzenie dokumentacji mieszkaniowej policjantów podległych Komendantowi oraz emerytów/rencistów policyjnych;

 21. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń mieszkalnych dla podległych policjantów oraz w zakresie pomocy w budownictwie mieszkaniowym dla emerytów/rencistów policyjnych;

 22. sporządzanie wykazów dodatkowych należności do wypłaty świadczeń mieszkaniowych dla uprawnionych policjantów oraz w zakresie pomocy w budownictwie mieszkaniowym dla uprawnionych emerytów/rencistów policyjnych, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych organu Policji;

 23. monitorowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz ścieków, gazu, wywozu nieczystości, wprowadzanie odczytów właściwych liczników do bazy Systemu Rozliczania Energii;

 24. prowadzenie ewidencji opału oraz zabezpieczanie próbek dostarczonego opału;

 25. monitorowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, wywozu nieczystości;

 26. realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych stosownie do właściwości komórki;

 27. prowadzenie gospodarki transportowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  a w szczególności:

 28. prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego,

 29. prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych, w których uczestniczył służbowy sprzęt transportowy,

 30. wystawianie i przechowywanie miesięcznych książek kontroli pracy sprzętu transportowego oraz monitorowanie zużycia pobranych materiałów mpis,

 31. zapewnienie sprawności technicznej sprzętu transportowego poprzez zlecenie
  i dokonywanie obsług bieżących, przeglądów, napraw oraz badań technicznych,

 32. prowadzenie nadzoru nad eksploatacją sprzętu transportowego w Komendzie,
  w szczególności kontroli sprawności sprzętu transportowego, badan technicznych
  i dokumentacji jego eksploatacji,

 33. sporządzanie meldunku o zaistniałym wypadku/kolizji i przesyłanie go do komórki prowadzącej gospodarkę transportową (Wydział Transportu KWP),

 34. przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej sprzętu transportowego,

 35. prowadzenie ewidencji zleceń wydawanych na naprawy pojazdów w podmiotach zewnętrznych,

 36. opracowywanie faktur za obsługi i naprawy służbowego sprzętu transportowego przychodzące z podmiotów zewnętrznych pod względem formalno-rachunkowym
  i merytorycznym oraz przesyłanie ich do Wydziału Transportu KWP wrazz obowiązującą dokumentacją,

 37. prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem usług i ich zasadności w zakładach zewnętrznie wykonujących naprawy pojazdów służbowych,

 38. prowadzenie ewidencji dotyczącej powierzenia do stałego lub doraźnego prowadzenia służbowego sprzętu transportowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 39. wydawanie upoważnień i zezwoleń funkcjonariuszom i pracownikom Policji uprawniających do prowadzenia pojazdów służbowych,

 40. wydawanie skierowań na badania kierowców oraz psychologiczne do prowadzenia pojazdów służbowych,

 41. przesyłanie wszelkich informacji o eksploatowanym sprzęcie transportowymw zakresie określonym przez komórkę prowadząca gospodarkę transportową;

 42. prowadzenie postępowań wyjaśniająco-szkodowych;

 43. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

 44. współpraca z komórkami organizacyjnymi KWP właściwymi w sprawach finansów, zaopatrzenia i transportu.

Powrót na górę strony