Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Data publikacji 24.11.2016

 

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 47 70 532 04

 

 

Do zadań Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

 2. zapewnienie ochrony stanowisk teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

 4. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

 5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie,w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;

 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 7. obsługa Komendanta w zakresie wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

 8. prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

 9. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbęw Komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

 10. prowadzenie kancelarii tajnej;

 11. prowadzenie składnicy akt Komendy;

 12. realizacja zadań z zakresu

 13. współpraca z komórką organizacyjną KWP właściwą w sprawach ochrony informacji niejawnych.

Powrót na górę strony