Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 22.11.2016

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GOSTYNINIE

insp. Zbigniew Włodkowski

lub wyznaczony przez niego

 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GOSTYNINIE

mł. insp. Robert Koper

PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZ. od 13.00 do 17.00

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 17. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie na rozmowę pod nr tel. 47 70 532 02 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie
(I piętro, pokój nr 101).
 

Naczelnicy Wydziałów, ich Zastępcy lub Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 15.30.

*w sprawach osobowych, policjantów i pracowników KPP w Gostyninie oraz jednostkach podległych Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie przyjmuje po wyczerpaniu obowiązującej drogi służbowej

 


KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

zs. w Radomiu

lub wyznaczony przez niego


 I ZASTĘPCA KOMENDANTA lub ZASTĘPCY KOMENDANTA

PRZYJMUJĄ OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY WTOREK W GODZINACH od 13.00 do 17.30

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. W Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel. 47 70 122 02 lub osobiście w sekretariacie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji (II piętro, pokój nr 200).

Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. W Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. W Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 (łącznik) I piętro, pokoje nr 110, 111 i 112:

- w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30,

- w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30,

 

Ponadto, interesanci przyjmowani są przez komendantów miejskich i powiatowych Policji oraz komendantów komisariatów Policji w wyznaczonych przez nich dniach i godzinach.

 

Komendat Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00, po uprzednim zgłoszeniu - telefonicznym na numer telefonu skargowego, tj. 22 601-22-72 lub w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

 

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie.

 

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie

ul. 3-go Maja 17, 09-500 Gostynin

 

Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie wyznaczył Inspektora ochrony danych Magdalenę Zawadzką .
Kontakt:
Adres mailowy: kppgostynin@ra.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Powrót na górę strony