Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 29.11.2016

Komendant Powiatowy  Policji w Kozienicach

lub  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach

 

Przyjmuje Interesantów w Sprawach Skarg i Wniosków

w każdy poniedziałek w godz. od 12:00 do 17:00

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach przy ul. Radomskiej 1.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 47 70 24 00 lub 47 70 24- 01

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

 

Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

ul. Radomska 1

26-900 Kozienice

Skarga powinna zawierać

- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia,

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski,  które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania"

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:    kppkozienice@ra.policja.gov.pl

Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną

 
Jednostką nadrzędną nad KPP Kozienice jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
 

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez :
Komendanta Wojewódzkiego Policji  lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta

 

w każdy wtorek w godz. 1300 - 1730

 

Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 (łącznik) I piętro, pokoje nr 110, 111, i 112

w każdy wtorek w godz. od 8:00 do 17:30,

w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8:00 do 15:30

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr. tel. 47 701-22-02 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji

(II piętro, pokuj nr 200)

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

Wydział Kontroli

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

 

telefaksem przesłać na numer:

/47/ 701-35-56

 

Skargi i wnioski mogą być skierowane pocztą elektroniczną na adres:

skargi.kwp@ra.policja.gov.pl

 

 

Komendant Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zasępców Komendanta Głównego Policji

do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach 15:00 - 17:00, po uprzednim zgłoszeniu - telefonicznym na nr telefonu skargowego tj. 22 601-22-72 lub

w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

 
Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:
 
Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
Wydział Kontroli
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom
 
telefaksem przesłać na numer:
/47/ 701-35-56
 
Skargi i wnioski mogą być skierowane pocztą elektroniczną na adres:
skargi.kwp@ra.policja.gov.pl

 

 

Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 §1  kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

WAŻNE!

Niemniej jednak osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składajacej skargę lub wniosek. W zwiazku z tym ochronie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje.J.Borowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813".

 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: 
 

 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53
centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/
Powrót na górę strony