Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://mazowiecka.policja.gov.pl/wkz/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wkz/.

Data publikacji strony internetowej: 2016.10.12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;
mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach:
ul. Radomska 1; 26-900 Kozienice
adres poczty elektronicznej: ilona.tarczynska@ra.policja.gov.pl
telefon 47 702 42 23

Osobą odpowiedzialną jest podkom. Ilona Tarczyńska, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP Kozienice.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Radomskiej 1 w Kozienicach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektu KPP w Kozienicach jest ogólnodostępne i usytuowane od strony ul. Radomskiej.

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane poza ogrodzeniem KPP przy ul. Radomskiej.

Pojazdy interesantów o ograniczonej sprawności ruchomej mają prawo do parkowania na parkingach ogólnodostępnych usytuowanych przy ul. Radomskiej. Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Radomskiej 1 nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy Radomskiej 1. Schody nie przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym po prawej stronie wejścia znajduje się pomieszczenie dyżurnego. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. W pomieszczeniu znajduje się urządzenie umożliwiające nawiązanie połączenia z tłumaczem języka migowego.

W jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby uzyskać informacje, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).
Bezpłatna usługa tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) świadczona jest na mocy Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243),

Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:
•    danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
•    celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej: WP, WRD, WK, Kadry, Sekretariat

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy dyżurny zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do wyjścia z KPP.

Interesanci wchodzący do obiektów KPP mogą być sprawdzeni przy użyciu ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami automatycznie zamykanymi, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

W całym budynku są oznaczenia numeracji pokoi.

W budynku nie ma windy.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdy piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduję się na parterze po lewej stronie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Komisariat Policji w Gniewoszowie

Komisariat Policji w Gniewoszowie znajduje się w miejscowości Gniewoszów przy ul. Lubelskiej 39. Komisariat umiejscowiony jest w wolnostojącym budynku piętrowym. Posiada osobne wejście od strony ul. Lubelskiej. Komisariat oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku od strony ul. Lubelskiej.

Do wejścia głównego prowadzą schody z dwóch stron umożliwiające wejście do budynku ( 6 stopni). Schody wyposażone są jedynie w barierkę bezpieczeństwa o wysokości 100 cm. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Brak jest możliwości wjazdu do Komisariatu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Szerokość klatki ok. 160 cm.

Parking dla pojazdów interesantów jest przed budynku Komisariatu Policji. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Komisariatu.

W budynku na klatce wejściowej znajduje się na ścianie na wysokości 150 cm dzwonek przywoławczy.

W budynku nie ma windy.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń na parterze jest dostosowany do osób poruszających się na wózku. Natomiast na piętrze nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest toaleta dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji pełnią służbę całodobowo. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 12:00 do 13:30 przez Komendanta Komisariatu Policji w Gniewoszowie, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z Komendantem Komisariatu. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku Komisariatu.

Komisariat Policji w Grabowie nad Pilicą

Komisariat Policji w Grabowie nad Pilicą znajduje się w miejscowości Grabów nad Pilicą przy ul. Pułaskiego 30. Komisariat umiejscowiony jest w wolnostojącym budynku piętrowym. Posiada osobne wejście od strony ul. Pułaskiego. Komisariat oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku od strony ul. Pułaskiego.

Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z ( 4 stopnie). Schody wyposażone są jedynie w barierkę bezpieczeństwa o wysokości 110cm. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Brak jest możliwości wjazdu do Komisariatu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Szerokość klatki 220 cm x 180 cm.

Parking dla pojazdów interesantów znajduje się przy ul. Pułaskiego przy Urzędzie Gminy w Grabowie. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Komisariatu.

Na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych na wysokości 160 cm znajduje się dzwonek przywoławczy.

W budynku nie ma windy.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Grabowie nad Pilicą pracują w formie służby całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 12:00 do 13:30 przez Komendanta Komisariatu Policji, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z Komendantem Komisariatu. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku Komisariatu.

 

Powrót na górę strony