Przemoc - daj sobie pomóc

Niebieska Karta - procedury

Data publikacji 29.11.2016

Od 18 października 2011r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 roku nr 209, poz. 1245). Delegację do tego aktu prawnego dał zapis art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów precyzuje sposób postępowania służb – od momentu zgłoszenia zdarzenia, poprzez działania ukierunkowane na pomoc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, działania skierowane na osobę stosującą przemoc, a także sposób monitorowania sytuacji rodziny. Ponadto, co charakterystyczne, rozporządzenie:

• jest jednym, wspólnym aktem prawnym zawierającym zadania dla wszystkich podmiotów ujętych w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia),

• wprowadza nowe wzory formularzy (m.in. jeden druk – „Niebieska Karta A” – dla udokumentowania faktu przemocy),

• rozkłada ciężar przeciwdziałania przemocy na wiele podmiotów.

Zadania Policji ujęte w powyższym akcie prawnym nie odbiegają zanadto od dotychczas realizowanych na podstawie Zarządzenia 162/08 KGP w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Jednakże do istotniejszych zmian mających wpływ na działania Policji należą zapisy dotyczące m.in.:

• obowiązku przesyłania do przewodniczącego zespołu, w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury, oryginału wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” (§ 7 ust. 1 rozporządzenia), oraz gromadzenia w materiałach własnych jego kopii
(§ 7 ust. 2 rozporządzenia),

• składania systematycznych wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą (§ 13 pkt 6 rozporządzenia).

Zgodnie z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w każdej gminie będą działać zespoły interdyscyplinarne, pomagające rodzinom doświadczającym przemocy uporać się z ich problemami. Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące procedury Niebieskie Karty, daje członkom zespołu (w tym pracownikom socjalnym, członkom gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjantom, przedstawicielom oświaty i służby zdrowia) nowe narzędzia pracy (druki Karty A, B, C i D) a także określa zasady ich współpracy.

Dotychczas obowiązujące dla Policji Zarządzenie 162 KGP z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty”, należy traktować instruktażowo, jedynie w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu. Wszelkie działania podejmowane przez Policję muszą być zgodne z zapisami nowego aktu prawnego.

Powrót na górę strony