Razem Bezpieczniej

Razem bezpieczniej - program

Data publikacji 29.11.2016

OPIS PROGRAMU

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Zgodnie z kierunkiem interwencji 7.2. „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”, Cel 7. „Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa porządku publicznego” Strategii Sprawne Państwo 2020 (załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. (poz.136)), Program stanowi skuteczne narzędzie wspierające realizację ustawowych działań organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koordynacja Programu będzie się odbywać przy pomocy Międzyresortowego Zespołu ds. Programu.

Realizacja „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” pozwoli na utrzymanie osiągniętych rezultatów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także podniesienie poziomu wiedzy i aktywizację społeczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań, poprawienie wizerunku Policji i innych służb działających w tym zakresie. Realizacja Programu wpłynie na:

 • przeciwdziałanie przestępczości pospolitej (włamania, kradzieże, pobicia, uszkodzenia mienia, itd.), 
 • organizowanie na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym działań na rzecz bezpieczeństwa aktywizujących społeczności lokalne, jednostki samorządu terytorialnego, służby powołane do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz inne instytucje,
 • poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
 • ograniczanie patologii i aspołecznych zachowań,
 • realizację przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa przestrzeni społeczności lokalnych.

Cel główny Programu Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych realizowany będzie przez trzy cele szczegółowe:

 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
 3. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Działania z tego zakresu prowadzone będą w gminach i powiatach na terenie całego kraju. Realizacja projektów poprzedzona będzie diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone przez wnioskodawców w ramach naboru wniosków, weryfikowane będą przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów do dofinansowania. Do dofinansowania wybierane będą projekty, które spełniać będą kryteria określone na kolejnych etapach oceny i w sposób najbardziej efektywny pozwolą na osiągnięcie celów założonych w Programie.

Cele szczegółowe Programu będą finansowane w ramach dotacji i realizowane przez:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,
 2. organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
  o wolontariacie i pożytku publicznego nieprowadzące działalności gospodarczej
  , które zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.

Na poziomie centralnym realizowane będą zadania zawiązane z koordynacją i nadzorem działań związanych z wdrażaniem i realizacją Programu. W ramach perspektywy finansowej na lata 2007 – 2015 opracowane zostały raporty ewaluacyjne, które posłużyły m. in. do identyfikacji nowych i aktualizacji istniejących obszarów tematycznych i posłużyły jako punkt wyjścia do opracowania kolejnej perspektywy finansowej. Program zakłada:

 1. Przeciwdziałanie społecznym źródłom przestępczości.
 2. Realizację i wdrażanie działań z zakresu prawa, eliminujących elementy kryminogenne w sferze społecznej życia.
 3. Tworzenie stabilnych mechanizmów wspierania instytucji rządowych i samorządowych w ich aktywności na rzecz bezpieczeństwa i pożytku publicznego.

W ramach Programu wspierane będą przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem działań na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przeciwdziałania przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy oraz poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczególnie w ramach lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, opisane w projekcie Programu, szczególnie z uwzględnieniem lokalnych systemów bezpieczeństwa zgodne jest z zapisami Strategii Sprawne Państwo 2020. Lokalne systemy bezpieczeństwa dotyczyć będą działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej (działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne, edukacyjne).

Roczne nakłady na realizację Programu z budżetu państwa w okresie jego realizacji tj. 2016-2017 będą się kształtować w kwocie odpowiednio 3.350.000 w 2016 roku i 5.350.000 zł w 2017 roku, gdzie:

 1. 1.300.000 zł / 2.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 1. Bezpieczeństwo
  w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
 2. 1.000.000 zł / 1.500.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
 3. 700.000 zł / 1.000.000 zł na dofinansowanie celu szczegółowego 3. Edukacja dla bezpieczeństwa,
 4. 350.000 zł / 350.000 na realizację zadań o charakterze centralnym,

co daje łączną kwotę na Program w wysokości 8.700.000 zł.

Powrót na górę strony