Praca w Policji

OFERTA PRACY

Data publikacji 13.06.2024

Komendant Powiatowy Policji w Łosicach poszukuje kandydatów na stanowisko: Recepcjonisty

Komenda Powiatowa Policji w Łosicach                                                                                                            
Komendant Powiatowy Policji w Łosicach poszukuje kandydatów na stanowisko:

Recepcjonisty

Liczba i wymiar etatu : 1,0        

Miejsce wykonywania pracy: Łosice

Główne obowiązki:

•   kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych,

•   przyjmowanie dokumentów,

•   wydawanie przepustek,

•   wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń,

•   prowadzenie książki dyspozytora, wydawanie kart pracy pojazdów,

•   zadania w zakresie funkcjonowania sekretariatu,

•   zadania w zakresie archiwizacji dokumentów,

•   zadania w zakresie gospodarki mandatami karnymi.

       Wykształcenie: średnie            

       Wymagania konieczne:

  •  w urzędach państwowych nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.      do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed

1 sierpnia 1972 r.

•    znajomość ustawy o Policji, 

  •    odpowiedzialność, rzetelność , sumienność, dyspozycyjność i kreatywność,

  •    komunikatywność,

  •    biegła znajomość obsługi komputera.

 Wymagania pożądane:

 •  staż pracy w zakresie prowadzenia sekretariatu.    

    

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•   list motywacyjny i życiorys zawodowy,

•   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

•   oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

    i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

•   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  oświadczenie dot. lustracji (dotyczy tylko kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

   Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

•   kopie świadectw pracy,

•   kopie dokumentów ukończenia kursów.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do:

30.06.2024r.

Komenda Powiatowa Policji w Łosicach

ul. Kolejowa 6

08-200 Łosice

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, pozostałe oferty

zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty bez wymaganych dokumentów oraz przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(083) 3597264.

 

 

 

Powrót na górę strony