Praktyki

Data publikacji 24.11.2016

Zasady odbywania praktyk studenckich w KPP w Makowie Mazowieckim

 

W celu odbycia praktyk studenckich w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, należy najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia praktyk złożyć w punkcie recepcyjnym KPP lub przesłać drogą pocztową (adres: Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim, ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki formularz zgłoszeniowy wraz z następującą dokumentacją:

  • zaświadczeniem z Uczelni potwierdzającym status studenta,
  • kserokopią dowodu osobistego,
  • imiennym skierowaniem na praktykę, wydanym przez Uczelnię, wraz ze wskazaniem danych
    i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia Uczelni,
  • kserokopią dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

 

 

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane – do czasu uzupełnienia

Powrót na górę strony