Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej

poszukuje pracownika na stanowisko sekretarka – praca biurowa

 

Sekretarka – 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy na zastępstwo

Miejsce pracy: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej,  ul. Płk. K. Piłata 12

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Przyjmowanie korespondencji i przesyłek dekretowanych z kancelarii jednostki
 • Prowadzenie dziennika przyjętych dokumentów – korespondencyjnego i podawczego
 • Doręczanie Naczelnikom Wydziału Kryminalnego, Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego i Kierownikowi Referatu Ogólnego korespondencji i przesyłek po zadekretowaniu  i rozdysponowanie ich zgodnie z poleceniami pracownikom za pokwitowaniem w odpowiednich ewidencjach kancelarii.
 • Kompletowanie, przechowywanie i rozliczanie dokumentów ostatecznie załatwionych do czasu ich archiwizacji lub brakowania.
 • Prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli w KPP, prawidłowe zabezpieczenie pieczątek przed użyciem przez osoby trzecie
 • Sporządzanie wykazu poczty zwykłej i wprowadzanie do systemu poczty specjalnej.
 • Ewidencjonowanie i wydawanie wpływających do KPP pakietów z dowodami osobistymi
 • Rozliczanie liczb z dziennika korespondencyjnego
 • Rozliczanie i przechowywanie dokumentów ostatecznie załatwionych do czasu ich archiwizacji lub brakowania wg kat. BC
 • Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych oraz obsługa faksu.
 • Odbieranie na bieżąco służbowej poczty elektronicznej.
 • Należyta obsługa gości i interesantów oraz dbałość o estetykę sekretariatu.
 • Zachowanie tajemnicy służbowej i realizacja poleceń przełożonego.
 • Prowadzenie terminarza spotkań i zadań przełożonego.
 • Kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy

Warunki Pracy:

 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • dyspozycyjność
 • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • praca biurowa,
 • praca w pomieszczeniu
 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 

Wymagania związane ze stosunkiem pracy:

 • wykształcenie  średnie
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń preferencyjnych
 • doświadczenie w pracy  biurowej
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie ukończonych kursów, uprawnień, przeszkoleń

 

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Osoby , których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
 • Wynagrodzenie na zajmowanym stanowisku 2000, - złotych ( Brutto) 

 

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 23 października 2017 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. K. Piłata 12

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o kolejnych etapach naboru. Prosimy o podanie nr telefonu w CV.
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu:  (29) 7469223, (29) 7469265.

 

 

 

                                                                                          

 

 

Powrót na górę strony