Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wor/.

Data publikacji strony internetowej: 2012.04.17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. płk. K. Piłata 12

adres poczty elektronicznej: monika.jastrzebska@ra.policja.gov.pl

47 704 42 53

 

Osobą odpowiedzialną jest Monika Jastrzębska koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP Ostrów Mazowiecka.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się toż ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Płk. K. Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektu KPP w Ostrowi Mazowieckiej obywa się od ul. Płk. K. Piłata 12

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane poza ogrodzeniem KPP w Ostrowi Mazowieckiej  od strony ul. Płk. K. Piłata i Chopina.

Pojazdy interesantów o ograniczonej sprawności ruchomej mają prawo wjazdu i parkowania na parkingu dla pojazdów służbowych – parking zlokalizowany jest przy budynku KPP Ostrów Mazowiecka od strony ul. Płk. K.Piłata

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy Płk. K. Piłata . Po lewej stronie schodów znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi windy znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu głównym znajduje się Recepcja oraz Stanowisko Kierowania. Personel Recepcji jak i Służba Dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Przy Recepcji znajdują się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Przy służbie dyżurnej znajduję się terminal Cisco Webex DX80 do kontaktu z osobami głuchymi lub słabosłyszącymi posługującymi się polskim językiem migowym.

Wejście do obiektu KPP w Ostrowi Mazowieckiej  możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej: KPP

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KPP.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający się do: KPP, wchodzą do obiektu wyłącznie przez recepcję KPP od ul. Płk. K. Piłata 12

Interesanci wchodzący do obiektu KPP mogą być sprawdzeni przy użyciu ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest przeszklonymi drzwiami zabezpieczonymi zamkiem elektromagnetycznym, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu oraz za przeszklonymi drzwiami w wyznaczonym pomieszczeniu przy służbie dyżurnej.

W budynku brakuje windy.

W KPP w Ostrowi Mazowieckiej toalety dla interesantów znajdują się na każdy piętrze budynku.  Brak jest toalet przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem  KPP od ul. Płk. K. Piłata 12 znajduję się zatoka z której mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Komisariat Policji w Małkini Górnej

Komisariat Policji w Małkini Górnej znajduje się w budynku parterowym przy ul. Nurskiej 39, budynek jest własnością KWP zs. w Radomiu.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główny od strony ul. Nurskiej oraz drugi ewakuacyjny również od strony ul. Nurskiej. W budynku nie ma windy.

Komisariat oznaczony jest nr na budynku od strony ul. Nurskiej.

Parking przed budynkiem dostępny wyłącznie dla policjantów oraz pracowników znajduje się od strony ul. Nurskiej. Parking dostępny dla interesantów wyznaczony jest przed bramą wjazdową do komisariatu, nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Parking wewnętrzny wraz z placem na którym znajduje się budynek komisariatu ogrodzony jest dookoła siatką.

Na gmachu budynku znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem siedziby jednostki.

Do wejścia głównego prowadzą schody 4 stopniowe, z prawej strony znajduje się barierka. Schody nie mają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Interesanci nie mogą sami poruszać się po obiekcie, tylko i wyłącznie w obecności policjanta. Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy.

W komisariacie jest jedna wspólna toaleta dla pracowników i policjantów, nie ma oddzielnej toalety dla interesantów.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Komisariat nie ma obsługi całodobowej. Interesanci przyjmowani są przez Komendanta lub Zastępcę w każdy czwartek w godz. 14:00-16:00. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym, nr tel dostępny jest na stronie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Posterunku Policji w Nurze

Posterunek Policji w Nurze znajduje się na ul. Drohiczyńskiej 2.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy w Nurze, na I piętrze. Wejście znjaduje się od szczytu budynku od ul. Drohiczyńskiej.

Przed wejściem znajdują się dwustronne schody 6 stopniowe z balustradą, na i piętro gdzie znajduje się posterunek prowadzi 19 stopni.

W budynku jednostki nie ma windy.

Na gmachu budynku znajduje się tablica z nazwą jednostki. Nad wejściem do posterunku znajduje się podświetlany nocą napis Policja.

Parking znajduje się przed budunkiem Urzędu Gminy.

Teren wokół posterunku jest otwarty, brak ogrodzenia, furtek.

Interesanci nie mogą poruszać się po obiekcie samodzielnie, wyłącznie w obecności policjanta.

Interesanci obsługiwani sa w pokojach policjantów. Pomieszczenia nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Na parterze budynku znajduje się jedna ogólne toaleta, brak w niej udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejśc z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych i naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunke nie ma obłsugi całodobowej. Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godz. 10:00-14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto w sytuacji nieobecności kierownika lub osoby przez niego wyznaczonej interesanci przyjmowani są w Komisariacie Policji w Małkini Górnej, nr tel dostępne są na stronie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Punkt Przyjęć Interesantów w Starym Lubotyniu

Punkt przyjęć ineteresantów znajduje się w Starym Lubotyniu nr 36 , 07-303 Stary Lubotyń. Siedziba oznaczona jest informacją na gmachu budynku nad wejściem.

Na terenie nie wydzielono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Najbliższy parking dla pojazdów interesantów zlokalizowany jest przy Banku Spółdzielczym w Starym Lubotyniu pod nr 37.

Wejście do punktu interesantów znajduje się na parterze budynku. Budynek nie jest wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W całym budynku nie ma oznaczenia numeracji pięter.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W punkcie przyjęć interesantów nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego miejsca i urządzenia.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godz. 9:00-11:00

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w punkcie przyjęć interesantów można dzwonić do dzielnicowego pod numerem telefonu 506-891-317 , pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Punkt Przyjęć Interesantów w Bogutach Piankach

Punkt przyjęć interesantów znajduje się na I piętrze w budynku ośrodka zdrowai w Bogutach Piankach przy ul. Targowej 17.Siedziba oznaczona jest informacją na gmachu budynku nad wejściem.

Na terenie budynku wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Parking dla pojazdów interesantów jest dostępny.

Budynek nie jest wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W całym budynku jest oznaczenie numeracji pięter.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W punkcie przyjęć interesantów nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego miejsca i urządzenia.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w środę w godz. 11:00 - 13:30

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w punkcie przyjęć interesantów można dzwonić do dzielnicowego pod numerem telefonu 506-891-372 , pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Punkt Przyjęć w Szulborzu Wielkim

Punkt przyjęć interesantów znajduje się  budynku Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim przy ul. Romantycznej 2 na II piętrze. Siedziba oznaczona jest informacją na gmachu budynku nad wejściem.

Na terenie budynku wydzielono miejsce do parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Parking dla pojazdów interesantów jest dostępny.

Budynek nie jest wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W całym budynku jest oznaczenie numeracji pięter.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W punkcie przyjęć interesantów nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego miejsca i urządzenia.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w każdy I i III czwartek miesiąca w godz. 9:00-11:00

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w punkcie przyjęć interesantów można dzwonić do dzielnicowego pod numerem telefonu 506-891-372 , pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Punkt Przyjęć w Zarębach Kościelnych

Punkt przyjęć interesantów znajduje się  budynku Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych przy ul. Kowalskiej 16 a na II piętrze. Siedziba oznaczona jest informacją wewnątrz budynku.

Na terenie budynku nie wydzielono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Parking dla pojazdów interesantów jest dostępny.

Budynek nie jestwyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W całym budynku nie ma oznaczenia numeracji pięter.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W punkcie przyjęć interesantów nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego miejsca i urządzenia.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w środy w godz. 9:00-11:00

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w punkcie przyjęć interesantów można dzwonić do dzielnicowego pod numerem telefonu 506-891-594 , pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Punkt Przyjęć w Wąsewie

Punkt przyjęć interesantów znajduje się  budynku Urzędu Gminy na ul. Zastawskiej 13 na parterze. Siedziba oznaczona jest tabliczką na budynku Urzędu Gminy.

Parking dla pojazdów interesantów jest dostępny z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Budynek został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W całym budynku jest oznaczenie numeracji pięter.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W punkcie przyjęć interesantów nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego miejsca i urządzenia.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-11:00.

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w punkcie przyjęć interesantów można dzwonić do dzielnicowego pod numerem telefonu 506-891-509, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Punkt Przyjęć w Broku

Punkt przyjęć interesantów znajduje się  budynku Biblioteki Gminnej na ul. Pułtuskiej 22 na półpiętrze. Siedziba oznaczona jest tabliczką informacyjną przy ul. Warszawskiej.

Parking dla pojazdów interesantów jest dostępny z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Budynek został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W całym budynku jest oznaczenie numeracji pięter. Budynek wyposażony jest w schodołaz.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W punkcie przyjęć interesantów nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego miejsca i urządzenia.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w czwartek w godz. 10:00-12:00.

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w punkcie przyjęć interesantów można dzwonić do dzielnicowego pod numerem telefonu 506-891-682, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Punkt Przyjęć Interesantów w Andrzejewie

Punkt przyjęć interesantów znajduje się  budynku Urzędu Gminy w Andrzejewie przy ul. Warszawskiej 36 na półpiętrze. Siedziba oznaczona jest informacją na budynku Urzędu Gminy.

Parking dla pojazdów interesantów jest dostępny z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W całym budynku nie ma oznaczenie numeracji pięter.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W punkcie przyjęć interesantów nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego miejsca i urządzenia.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Dzielnicowy przyjmuje interesantów we wtorki i czwartki w godz. 11:00-13:00

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych przez 7 dni w tygodniu w punkcie przyjęć interesantów można dzwonić do dzielnicowego pod numerem telefonu 506-891-108, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

 

 

 

 

Powrót na górę strony