Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszego Referenta – Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Referatu Ogólnego w Korpusie Służby Cywilnej


 


 

Miejsce wykonywania pracy:                                                  Adres Urzędu:

 Ostrów Mazowiecka                                                             Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej,

                                                                                                    ul. K. Piłata 12

Warunki Pracy:

 • współpraca z pracownikami KPP w Ostrowi Mazowieckiej i  KWP z siedzibą w Radomiu,

 • oświetlenie  naturalne i sztuczne,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

 • wymuszona pozycja ciała,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów w  zakresie gospodarki materiałowo-technicznej, oraz inwestycji i remontów.

 • Prowadzenie magazynu materiałów i sprzętu z zakresu GMT,  oraz inwestycji i remontów

 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód w majątku komendy.

 • Realizacja zadań w ramach ustalonego  limitu finansowego w odpowiednich paragrafów kwalifikacji budżetowej

 • Zgłaszanie potrzeb na materiały, sprzęt z zakresu gospodarki materiałowo technicznej,   inwestycji i remontów oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Komendy

 • Realizacja zadań w zakresie gospodarki żywnościowej dotyczącej posiłków profilaktycznych, napojów oraz wyżywienia psów służbowych

 • Zapewnienie środków czystości i materiałów w celu utrzymania w czystości pomieszczeń i obiektów komendy.

 • Wprowadzanie odcinków mandatów karnych do systemu „MANDATY.MF.GOV.PI”

 • Gromadzenie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie  średnie

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji i pracy biurowej

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera

 • umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska

 • umiejętność interpretacji przepisów i organizacji pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania nie zbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania nie zbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • kopie ukończonych kursów,uprawnień, przeszkoleń

      Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 08.01.2018 roku

 • decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • miejsce składania dokumentów:

       Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

            Sekretariat komendanta

            ul. K.Piłata 12

            07-300 Ostrów Mazowiecka

            z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Ogłoszenie w korpusie służby  cywilnej”  nr 19563

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 • Osoby , których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

 • Wynagrodzenie na zajmowanym stanowisko według mnożnik kwoty bazowej-  1.2520

Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o kolejnych etapach naboru.

Prosimy o pdanie nr telefonu w CV.

Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia pod   telefonem nr (029) 7469223, 253


 

   Komendant Powiatowy Policji

                     w Ostrowi Mazowieckiej

                                                podinsp. Mirosław Olszewski 


 


 

Powrót na górę strony