Trwa nabór do służby w 2018r. - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trwa nabór do służby w 2018r.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2018r.:

- 2 lipca 2018r. - 25 osób

- 24 września 2018r. - 55 osób

- 27 grudnia 2018r. - 57 osób

w jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji w Płocku

Samodzielny Pododdział Prewencji w Radomiu

Komendach Miejskich Policji w :

- Ostrołęce

- Płocku

- Radomiu

-Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:

- Białobrzegach

-Ciechanowie

-Garwolinie

-Gostyninie

-Grójcu

-Kozienicach

-Lipsku

-Łosicach

-Makowie Mazowieckim

-Mławie

-Ostrowi Mazowieckiej

-Płońsku

-Przysnyszu

-Przysusze

-Pułtusku

-Sierpcu

-Sochaczewie

-Sokołowie Podlskim

-Szydłowcu

-Węgrowie

-Wyszkowie

-Zwoleniu

-Żurominie

-Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 •  obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

 •  nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 •  korzystający z pełni praw publicznych

 •  posiadający co najmniej średnie wykształcenie

 •  posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

 •  dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. płk. Karola Piłata 12 w Zespole Kadr i Szkolenia pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 8:30- 15:30 nr tel. 29 746 92 23
w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji
lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00- 13 00(tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64) 

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 •  podanie o przyjęcie do służby w Policji

 •  wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)

 •  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

 •  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

 •  kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów

 •  pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

   

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

 

- dowód osobisty,

 

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowe jwww.policja.pl.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

 •  wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

 •  wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 •  tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

 •  uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,

 •  uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,

 •  prawo jazy kat. „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) 

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane

 

-

Powrót na górę strony