Komenda Powiatowa Policji zatrudni pracownika - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Powiatowa Policji zatrudni pracownika

Data publikacji 08.09.2018

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej zatrudni pracownika na stanowisko – sekretarki.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

zatrudni pracownika na stanowisko – sekretarki

 

Sekretarka – 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy pracę

w Wydziale Kryminalnym.

Miejsce pracy: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Płk. K. Piłata 12

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Przyjmowanie korespondencji i przesyłek dekretowanych z sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji oraz od dyżurnych.

 • Prowadzenie dziennika przyjętych dokumentów- korespondencyjnego i podawczego.

 • Doręczanie Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego korespondencji i przesyłek do zapoznania i po zadekretowaniu rozdysponowanie ich zgodnie z poleceniami pracownikom za pokwitowaniem w odpowiednich ewidencjach sekretariatu Wydziału Kryminalnego,

 • Kompletowanie, przechowywanie i rozliczanie dokumentów ostatecznie załatwionych do czasu ich archiwizacji lub brakowania,

 • Prowadzenie rejestru rachunków wystawianych przez biegłych i inne instytucje dla potrzeb postępowań przygotowawczych i ich rozdysponowywanie na poszczególnych policjantów.

 • Sporządzanie wykazu poczty zwykłej oraz wprowadzanie do systemu poczty specjalnej,

 • Współpraca z sekretariatem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej,

 • Gospodarowanie przepisami służbowymi poprzez ich ewidencjonowanie i przekazywanie do zapoznania,

 • Prowadzenie powielarni dla potrzeb Wydziału Kryminalnego,

 • Przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i p. poż. oraz tajemnicy państwowej i służbowej.

 

 

Warunki Pracy:

 

 1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 2. dyspozycyjność

 3. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 4. praca biurowa,

 5. obsługa urządzeń biurowych,

 6. praca w pomieszczeniu,

 7. oświetlenie naturalne i sztuczne.

 

Wymagania związane ze stosunkiem pracy:

 

 • wykształcenie średnie,

 • doświadczenie w pracy biurowe,

 • dobra organizacja pracy,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń preferencyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • życiorys i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

celów rekrutacji,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • kopie ukończonych kursów, uprawnień, przeszkoleń,

 

Inne informacje:

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

 • Osoby , których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

 

 

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 21 września 2018 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. K. Piłata 12

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia pod

numerem telefonu: (29) 7469223, (29) 7469253.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu
rekrutacji jest Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Płk. K. Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

 

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 

Cel i podstawy przetwarzani

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w tj. ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu  prowadzenia akt osobowych pracownika w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO tj .zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1. RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Powrót na górę strony