Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika

Data publikacji 09.10.2018

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika na stanowisko Sekretarka Zespołu Prezydialnego w Referacie Ogólnym – praca biurowa

Sekretarka – 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy na zastępstwo

Miejsce pracy: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Płk. K. Piłata 12

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Prowadzenie i obsługa sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej

 • Przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, prowadzenie terminarza spotkań

Komendanta Powiatowego Policji i I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji oraz dbałość o estetykę sekretariatu.

 • Sporządzanie wykazu poczty zwykłej i wprowadzanie do systemu poczty specjalnej,

 • Sporządzanie wykazów poczty specjalnej dla Referatu Ogólnego,

 • Obsługa poczty elektronicznej, sporządzenie pism oraz prawidłowe i terminowe wysyłanie korespondencji,

 • Prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących,

 • Przyjmowanie korespondencji i przesyłek dekretowanych do kancelarii jednostki,

 • Prowadzenie dziennika przyjętych dokumentów – korespondencyjnego i podawczego,

 • Ewidencjonowanie oraz rozdzielanie korespondencji i przesyłek po zadekretowaniu i rozdysponowanie ich zgodnie z poleceniami na poszczególne Wydziały - Wydziału Kryminalnego, Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego i Kierownikowi Referatu Ogólnego za pokwitowaniem w odpowiednich ewidencjach kancelarii,

 • Kompletowanie, przechowywanie i rozliczanie dokumentów ostatecznie załatwionych do czasu ich archiwizacji lub brakowania,

 • Prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli w KPP, prawidłowe zabezpieczenie pieczątek przed użyciem przez osoby trzecie,

 • Ewidencjonowanie i wydawanie wpływających do KPP pakietów z dowodami osobistymi

 • Rozliczanie liczb z dziennika korespondencyjnego,

 • Rozliczanie i przechowywanie dokumentów ostatecznie załatwionych do czasu ich archiwizacji lub brakowania wg kat. BC,

 • Obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserokopiarka, telefon) dbanie o należyty stan urządzeń oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

 • Zachowanie tajemnicy służbowej i realizacja poleceń przełożonego,

 • Kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu prac,

 

Warunki Pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • dyspozycyjność

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca biurowa,

 • praca w pomieszczeniu

 • oświetlenie naturalne i sztuczne

Wymagania związane ze stosunkiem pracy:

  • wykształcenie średnie

  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń preferencyjnych

  • doświadczenie w pracy biurowej

  • dobra organizacja pracy

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność pracy w zespole;

 • Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kreatywność,

 • komunikatywność;

 • Wysoki poziom kultury osobistej;

 • Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku administracyjnym

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • życiorys i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • kopie ukończonych kursów, uprawnień, przeszkoleń.

 •  

Proponowane wynagrodzenie brutto - 2 100,00 zł miesięcznie

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 19 października 2018 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. K. Piłata 12

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: (29) 7469223.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu
rekrutacji jest Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej ul. Płk. K. Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 

Cel i podstawy przetwarzani

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w tj. ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu  prowadzenia akt osobowych pracownika w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody,  która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1. RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

 

   Komendant Powiatowy Policji

       w Ostrowi Mazowieckiej

 

                               podinsp. Mirosław Olszewski

 

Powrót na górę strony