Aktualności

Ostrowscy policjanci reagują na przejawy przemocy domowej wydając nakazy i zakazy

Data publikacji 27.04.2022

Nakaz opuszczenia wspólnego miejsca zamieszkania oraz zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania i otoczenia na daną odległość to środki jakie wykorzystują ostrowscy policjanci wobec sprawców przemocy fizycznej/psychicznej. Takie prawa uzyskali dniu 30 listopada 2020r. po wprowadzonej zmianie przepisów. Od początku tego roku ostrowscy policjanci wydali 14 nakazów opuszczenia wspólnego miejsca zamieszkania oraz 14 zakazów zbliżania się do miejsca zamieszkania i otoczenia.

W dniu 29 maja 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 maja br., poz. 956), która zakłada m. in. zmiany w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Wprowadziła ona instrumenty prawne, pozwalające na szybkie izolowanie osoby stosującej przemoc od osoby dotkniętej przemocą. Policjanci uzyskali nowe uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia nadano funkcjonariuszom Policji oraz Żandarmerii Wojskowej (w stosunku do żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową). Nakaz lub zakaz mogą być wydane łącznie podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy lub żołnierzy albo w związku z uzyskaniem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, nawet w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie. Nakazy/zakazy mają natychmiastową wykonalność i wskazują m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie zobowiązana zachować. Sprawca wobec którego zastosowano nakaz/zakaz jest zobowiązany do przestrzegania go oraz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, pozostawiając klucze w tym mieszkaniu. W/w ma prawo zabrać rzeczy osobistego użytku. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, jest zobowiązana do przekazania Policji bądź Żandarmerii Wojskowej informacji o miejscu pobytu oraz, w miarę możliwości, numeru telefonu.

Wydany nakaz/zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, wyjątkiem jest sytuacja gdy sąd udzieli zabezpieczenia w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz/zakaz stracą moc gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W konsekwencji czego może być zastosowany wobec tej osoby środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Od początku tego roku Prokuratura wydała nakazy/zakazy w formie środków karnych w postaci np. zakazu kontaktowania się z określonymi osobami (1), zakazu zbliżania się do określonych osób lub opuszczenia określonego miejsca (3) oraz nakazu opuszczenia lokalu (1). Ponadto Prokuratura zastosowała w postaci środka zapobiegawczego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi (13) zakaz zbliżania się do określonych osób na daną odległość (13) oraz nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (5).

źródło WP KWPzs. w Radomiu /mł.asp Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony