Aktualności

Święto Służby Cywilnej w ostrowskiej komendzie

Data publikacji 10.11.2022

11 listopada to oczywiście Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. ale tego dnia przypada również Święto Służby Cywilnej.

"Państwowa służba cywilna ustanowiona została w 1922 roku. Od początku pracownikom cywilnym stawiano wysokie wymagania kompetencyjne oraz ideowo-moralne. Ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej była pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą służby cywilnej i określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz obowiązki i uprawnienia urzędników w II RP. Wprowadziła też podział funkcjonariuszy na dwie grupy: urzędników i niższych funkcjonariuszy państwowych. Kluczowym obowiązkiem funkcjonariusza państwowego była wierna służba Rzeczpospolitej. Musiał „ściśle przestrzegać ustaw i przepisów, wypełniać obowiązki swego urzędu gorliwie, sumiennie i bezstronnie oraz dbać według najlepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i spełniać wszystko, co temu dobru służy, a unikać wszystkiego, co by mu mogło szkodzić” (art. 21). Poza tym urzędnik obowiązany był do wypełniania każdego zadania zleconego przez swoich przełożonych, o ile nie było one sprzeczne z obowiązującym prawem. Nadrzędnym obowiązkiem urzędnika było zachowanie tajemnicy służbowej. Również pod względem zachowania, funkcjonariusza państwowego obowiązywały szczególne zasady, które odnosiły się do przestrzegania powagi swego stanowiska i unikania tego wszystkiego, co mogłoby obniżyć poważanie i zaufanie danego stanowiska.

Ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. obowiązywała nadal w okresie powojennym, choć następne lata to okres jej gruntownych zmian. W roku 1948 na mocy kolejnego dekretu w ustawie o państwowej służbie cywilnej zastąpiono nazwę „funkcjonariusz państwowy” nazwą „urzędnik państwowy”, a także wprowadzono podział urzędników państwowych na pracowników służb specjalnych i pracowników służby ogólnej. Kresem obowiązywania ustawy było wejście w życie nowego kodeksu pracy z 1974 r., którego przepisy wprowadzające uchylały ustawę z 1922 r., i całkowicie wykluczały mianowanie jako formę nawiązania stosunku pracy.

Po okresie transformacji ustrojowej potrzebne były nowe regulacje prawne dla służby cywilnej. I tak, 18 grudnia 1998 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa, która weszła w życie 1 lipca 1999 r. Zgodnie z regulacjami ustawowymi z 1998 r. w skład korpusu służby cywilnej w Polsce wchodzili: pracownicy służby cywilnej i urzędnicy służby cywilnej. Ustawowy katalog obowiązków członka korpusu służby cywilnej miał charakter otwarty i zawierał m.in.: przestrzeganie konstytucji i innych przepisów prawa, chronienie interesów państwa oraz praw człowieka i obywatela, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, rzetelne i bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, dochowywanie tajemnicy ustawowo chronionej. Uznając, że członek korpusu służby cywilnej nie może kierować się interesem jednostkowym lub grupowym, pracownicy służby cywilnej mieli zakaz manifestowania poglądów politycznych oraz uczestniczenia w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej pracę urzędu. Zadania SC zostały również wpisane do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 153 ust. 1).
Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest od 2000 r. w Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada. Został ustanowiony w celu podkreślenia znaczenia roli służby cywilnej i administracji państwowej.

Według stanu na 1 października 2022 r. korpus służby cywilnej w Policji to ponad 11,6 tys. osób. Najwięcej jest ich w służbie wspomagającej, bo aż 8644 osoby. W służbie kryminalnej – ponad 1,5 tys. członków KSC, oraz prewencyjnej – ponad 1,2 tys., a w służbie śledczej 165 osób. W nowo utworzonym biurze CBZC zatrudnionych pracowników KSC jest 13. Jedna osoba pracuje w służbie kontrterrorystycznej, zaś w CLKP 85 osób. W Policji pracuje jednak równie dużo pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jest ich prawie 13 tys. Wśród pracowników cywilnych Policji ponad 9 tysięcy zatrudnionych stanowią kobiety. Wszyscy pracownicy Policji, choć nie noszą mundurów, wykonują niezwykle ważną pracę, wspomagającą służbę policjantów i są nieodłączną częścią policyjnej formacji." ( źródło: KGP)

 

Z tej okazji dziś w świetlicy ostrowskiej komendy odbyła się uroczystość z udziałem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej mł.insp Krzysztofa Szymańskiego, I Z-cy podinsp. Dariusza Bednarczyka, kadry kierowniczej oraz Pań i Panów Pracowników Służby Cywilnej z ostrowskiej komendy.

Komendant przekazał serdecznie życzenia zdrowia, satysfakcji z pracy oraz wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym dziękując za codzienną pracę wspomagająca służbę ostrowskich policjantów.

mł.asp Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony