Aktualności

Oferta pracy w KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Data publikacji 19.09.2023

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje kandydatów na stanowisko w sekretariacie Wydziału Kryminalnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przyjmowanie korespondencji i przesyłek dekretowanych  z sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi  Mazowieckiej oraz od dyżurnych.
 2. Prowadzenie dziennika przyjętych dokumentów – korespondencyjnego i podawczego.
 3. Doręczanie Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego korespondencji i przesyłek do zapoznania i po zadekretowaniu rozdysponowanie ich zgodnie z poleceniami pracownikom za pokwitowaniem w odpowiednich ewidencjach sekretariatu Wydziału Kryminalnego.
 4. Kompletowanie, przechowywanie i rozliczanie dokumentów ostatecznie załatwionych do czasu ich archiwizacji lub brakowania.
 5. Prowadzenie rejestru rachunków wystawianych przez biegłych  i inne  instytucje dla potrzeb postępowań przygotowawczych i ich  rozdysponowywanie na poszczególnych policjantów. 
 6. Sporządzanie wykazu poczty zwykłej oraz wprowadzanie do systemu poczty specjalnej.
 7. Współpraca z sekretariatem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
 8. Gospodarowanie przepisami służbowymi poprzez ich ewidencjonowanie i przekazywanie do zapoznania.
 9. Prowadzenie powielarni dla potrzeb Wydziału Kryminalnego.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: średnie,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • w urzędach państwowych nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • doświadczenie w pracy biurowej
 • umiejętność komunikowania się, współpracy i pracy zespołowej, organizacji pracy własnej, rozwiązywania problemów wynikających z zajmowanego stanowiska sekretarki

 

Szczególne uprawnienia do pracy na stanowisku:

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub poddanie się procedurze sprawdzającej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 • CV, list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub odpowiednio wyższej,
 • oświadczenie dot. lustracji (dotyczy tylko kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, uprawnienia
 • kopie ukończonych kursów.

Warunki pracy

 • praca w pomieszczeniach budynku,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność.

 

Dodatkowe informacje

 • posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • kopia dokumentu potwierdzającego legalność przebywania/ pobytu na terytorium RP – dotyczy obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie muszą składać dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. płk. Karola Piłata 12, kod: 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Referat Ogólny Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. płk. Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. miejski 47-7044-253,                    fax 47-7044-245,  raiodokppostrowmaz@ra.policja.gov.pl;
 
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracownicze niebędące stanowiskiem w korpusie służby cywilnej.
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownicze niebędące stanowiskiem w korpusie służby cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). 
 • Uprawnienia:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie do:  30 września 2023 r.

pod adresem:

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Zespół Kadr i Szkolenia Referatu Ogólnego

ul. płk. Karola Piłata 12  07-300 Ostrów Mazowiecka

z dopiskiem „Oferta Sekretarka Wydział Kryminalny KPP w Ostrowi Mazowieckiej”

 

Proponowane wynagrodzenie: 3.673,39 brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.

 

asp. Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony